Informacja o Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Włocławskiego na lata 2004 - 2011

Informacja  o Programie  Ochrony  Środowiska i  Planie Gospodarki  Odpadami  Powiatu Włocławskiego na  lata 2004 – 2011

Człowiek od początków swojej świadomej działalności na Ziemi korzysta z jej zasobów o charakterze materialnym i walorów o charakterze niematerialnym. Prawie każda działalność człowieka w środowisku powoduje jego przekształcenia. To co człowiek uważa za zagospodarowanie, czy nawet kształtowanie środowiska jest niekiedy brutalną ingerencją  w przyrodę. Ważne jest więc, by przy tej ingerencji nie przekroczyć bariery odporności środowiska, to znaczy stanu, kiedy w środowisku nie zostały zachwiane procesy samoregulacji. Gwałtowny rozwój przemysłu oraz urbanizacja doprowadziły do zanieczyszczenia środowiska i wielu  katastrof ekologicznych. Sytuacja ta  doprowadziła do określenia  zasad  użytkowania, ochrony i kształtowania  środowiska. Znaczącą jest w  tym zakresie  konferencja  ONZ w  Rio de  Janeiro (1992r.)  zwana  „Szczytem Ziemi z Rio”. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Włocławskiego na lata 2004 – 2011 sporządzony został w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Infrastruktury Budowlanej Starostwa Powiatowego we Włocławku na podstawie Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego, gminnych i zakładowych zamierzeń proekologicznych oraz specjalistycznych materiałów i literatury fachowej. Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska w Powiecie Włocławskim. Zagadnienia ochrony środowiska obejmują ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego oraz zasobów przyrodniczych. Omówienia dotyczące gospodarki odpadami zostały zawarte w odrębnym opracowaniu pod nazwą Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Włocławskiego. W Polsce istotne znaczenie dla funkcjonowania krajowego systemu ochrony środowiska ma  ustawa z 27 kwietnia 2001r. - Prawo  ochrony  środowiska. Wprowadza ona podstawowe zasady ochrony środowiska, rodzaje korzystania ze środowiska, wyznacza też organy administracji do spraw ochrony  środowiska oraz zasady funkcjonowania ekonomicznych instrumentów ochrony  środowiska. Z tej ustawy wynika również obowiązek opracowania programów ochrony środowiska przez  zarządy  województw, powiatów  oraz  organy  wykonawcze gmin. Zarząd  Powiatu we  Włocławku realizując ten  obowiązek  na posiedzeniu  w dniu  26 marca  2003r.  podjął  uchwałę o przystąpieniu do opracowywania projektów: programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu włocławskiego powierzając to zadanie pracownikom ówczesnego wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Starostwa Powiatowego we Włocławku, przejmując  nadzór nad przygotowaniem tych projektów. W dniu  31 marca  2003r. została  podana w  prasie - Gazeta Kujawska informacja o przystąpieniu do opracowania w/w projektów. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przystąpili do kompletowania  dokumentacji i zbierania wymaganych danych oraz opracowania wzoru ankiet. W sierpniu 2003r. rozesłano ankiety do wszystkich gmin oraz 120 jednostek gospodarczych. Zgłaszane uwagi i propozycje po analizie zostały umieszczone w projektach : programu i planu. Prace nad projektami zostały zakończone w drugiej połowie października 2003r., a projekty zamieszczono na stronie internetowej  powiatu oraz prezentowane na antenie  „Radia W” poddając je społecznej konsultacji i prosząc o uwagi i wnioski. Powyższy komunikat został powtórzony w miejscowej prasie - Gazeta Kujawska w drugiej dekadzie listopada 2003r. Ponadto Zarząd Powiatu wystąpił do organów określonych przepisami ochrony środowiska właściwych do opiniowania tych projektów to jest do Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego i organów wykonawczych gmin z terenu powiatu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku oraz organy wykonawcze gmin z terenu powiatu pozytywnie zaopiniowały projekty. Rada Powiatu we Włocławku w dniu 30 grudnia 2003r. uchwaliła Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami Powiatu Włocławskiego na lata 2004-2011.

W programie  ochrony  środowiska  znajdują się  informacje o kompetencjach gmin i powiatów w zakresie ochrony środowiska, charakterystyka powiatu i ocena walorów środowiska naturalnego powiatu, zagospodarowanie powierzchni ziemi, dane  o  infrastrukturze, kierunki zagrożeń środowiska, sposoby usuwania tych zagrożeń  oraz  wykaz  zgłoszonych do programu  przez gminy i jednostki gospodarcze z terenu powiatu zamierzeń proekologiczny.

Szacunkowa wartość tych zamierzeń wynosi w okresie 2004-2007 około 145 miliomów złotych, a w okresie 2008-2011 około 70 milionów złotych.

Zamierzenia  dotyczą  głównie   następujących  działań:

 • gospodarka  wodami - wodociągi, stacje uzdatniania wody;
 • gospodarka ściekami - kanalizacja sanitarna, oczyszczalnie ścieków;
 • gospodarka odpadami - budowa i modernizacja składowisk, budowa  nowych  kwater i urządzeń specjalistycznych na  wyspiskach;
 • infrastruktura drogowa - budowa nowych dróg, chodników i ścieżek rowerowych;
 • ochrona powietrza - modernizacja  kotłowni, zmiana  systemów ogrzewania;

Uszczegółowieniem gospodarki odpadami jest, stanowiący integralną  część  Programu ochrony  środowiska, Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Włocławskiego na  lata  2004-2011. Zawiera on ocenę aktualnego stanu gospodarki odpadami oraz kierunki tej gospodarki na okres 2004-2011 i wytyczne dla gmin z terenu powiatu włocławskiego w tym  zakresie. Wartość zgłoszonych przez  gminy  zamierzeń  w  zakresie gospodarki  odpadami  wynosi  odpowiednio lata 2004-2007  około 11 milionów  złotych, a  lata  2008-2011  około 13 milionów złotych. Dotychczasowe osiągnięcia w działalności proekologicznej, w tym zwłaszcza gminnych władz samorządowych w szeroko pojętej sferze ochrony środowiska udowadniają, że skoordynowane i konsekwentne wysiłki mogą prowadzić do pozytywnych i łatwo zauważalnych rezultatów. Szczególnie wiele uczyniono w realizacji rozwiązań infrastrukturalnych w większości dziedzin ochrony środowiska. Jednocześnie stan środowiska w otoczeniu powiatu uległ w minionym dziesięcioleciu znacznej poprawie, dzięki ograniczeniu nadmiernej emisji zanieczyszczeń środowiska z dużych źródeł przemysłowych, w tym zwłaszcza dużych zakładów zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie powiatu - Mieście Włocławek. Dzisiejsza sytuacja ekologiczna w Powiecie Włocławskim jest nieporównywalnie lepsza, co oznacza, że wykonaliśmy już w znacznej części zadania, które nasza społeczność miała i nadal ma do zrealizowania. Zmieniająca się szybko rzeczywistość niesie za sobą nowe wyzwania: narastająca presja komunikacji samochodowej, bezrobocie i związane z nim obszary ubóstwa, trudniejszy dostęp do zasobów naturalnych. Nie są to tylko problemy powiatu - borykają się z nimi praktycznie wszystkie społeczności na całym świecie. Warunkiem dla ich skutecznego, zgodnego z interesem powiatu i jego mieszkańców rozwiązywania, a co najmniej łagodzenia ich skutków jest tworzenie podstaw dla zrównoważonego i trwałego rozwoju. Oznacza to z jednej strony sukcesywne eliminowanie problemów i zagrożeń środowiskowych, a jednocześnie tworzenie odpowiednich warunków bytu dla wszystkich mieszkańców powiatu w sferze wypoczynku, rekreacji, nauki i pracy. Wyposażenie obszarów wiejskich powiatu w urządzenia infrastruktury technicznej jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej. Aktywizacja gospodarcza może nastąpić poprzez wielo funkcyjny rozwój. Aby temu sprostać konieczny jest rozwój instytucji i organizacji rynku rolnego, podniesienie poziomu wykształcenia i dokonanie przekształceń struktury społeczno-zawodowej mieszkańców. Drugą wiodącą formą rozwoju powiatu, obok rolnictwa może być turystyka w powiązaniu z agroturystyką. Wiązało to się będzie z poprawą walorów estetycznych wsi i infrastruktury turystycznej. Idei tej powinny być podporządkowane wszystkie zamierzenia i działania władz powiatu i władz gmin w nadchodzących latach, a mianowicie:

 • zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód;
 • racjonalizacja zużycia wody;
 • zwiększenie zasobów w zlewniach;
 • zorganizowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami w pełni bezpiecznego dla środowiska i mieszkańców,
 • zaprojektowanie i wybudowanie składowiska na odpady niebezpieczne powstałe podczas wystąpienia Nadzwyczajnego Zagrożenia Środowiska na terenie powiatu włocławskiego np. wypadku drogowego,
 • zapewnienie wysokiej jakości powietrza;
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową;
 • zminimalizowanie uciążliwości hałasu;
 • ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • racjonalne zużycie energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych;
 • zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności;
 • ochrona przed poważnymi awariami;
 • zapewnienie mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego;
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu włocławskiego;
   

Wytworzył: Starosta Włocławski (24 czerwca 2004)
Opublikował: Eugeniusz Lewandowski (11 sierpnia 2004, 10:49:23)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (2 czerwca 2005, 11:06:28)
Zmieniono: sformatowano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5456

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij