Regulamin


Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
           
            § 1.  Regulamin ustala wewnętrzną organizacje i sposób funkcjonowania Powiatowego Zespołu do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku zwanego dalej „Zespołem”.
 
            § 2.Zespół powoływany jest przez Starostę Włocławskiego w drodze Zarządzenia.
 
            § 3. 1. Zespół jest organem orzeczniczym I instancji w systemie orzecznictwa pozarentownego.
 
            2. Zespół działa na podstawie:
 
1)      ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776, z późn.zm.)
 
2)      rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i ‘Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr  139, poz. 1328);
 
3)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późń.zm.);
 
4)      niniejszego regulaminu
 
§ 4. Zespół obejmuje swoim zasięgiem Powiat Włocławski
 
§ 5. Zespół ma swoją siedzibę we Włocławku, ul. Okrzei 74.
 
                       
 
Rozdział II
Organizacja Zespołu
 
            §6. 1. Zespołem kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Starostę Włocławskiego.
 
            2. W skład Zespołu wchodzą:
1)      przewodniczący;
2)      członkowie składów orzekających ( lekarze, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy);
3)      referent;
4)      pomoc administracyjna;
5)      protokolant.
 
3. Specjalistów, o których mowa w ust.2 pkt2) powołuje i odwołuje Starosta Włocławski na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
4.Specjalistów, o których mowa w ust.3 oraz protokolanta zatrudnia na podstawie umowy cywilno-prawnej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
5. Pracownicy, o których mowa w § 6 ust.2 pkt 3 i 4 zatrudniani są przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku .
 
Rozdział III
Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
 
§7. Do zadań Zespołu należy:
 
1)      orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia;
2)      orzekanie o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia;
3)      wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających aktualne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane przez inne organy orzecznicze;
4)      wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej zarówno osobom przed 16 rokiem życia jak i osobom po 16 roku życia.
 
§ 8. Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności do celów:
 
1)      szkolenia;
2)      odpowiedniego zatrudnienia;
3)      korzystania z rehabilitacji
4)      korzystania z systemu pomocy społecznej;
5)      zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
6)      korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów;
7)      uczestnictwa w terapii zajęciowej;
8)      korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji;
9)      uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
 
§9.   Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Zespołu należy:
 
1)      kierowanie działalnością pracy Zespołu zgodnie  obowiązującymi przepisami i zakresem czynności służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk określonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku;
2)      organizacja i koordynacja pracy administracyjno-biurowej;
3)      informowanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku o nieprzestrzeganiu przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i przepisów bhp;
4)      zapewnienie należytego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów;
5)      reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6)      rozpatrywanie skarg na działalność Zespołu;
7)      współpraca w opracowywaniu planów finansowych;
8)      nadzór nad przestrzeganiem trybu postępowania przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności przez członków składów orzekających;
9)      wyznaczanie spośród członków Zespołu składów orzekających i przewodniczących składów;
10)  analiza danych o niepełnosprawności;
11)  opracowywanie raportów związanych z systemem orzecznictwa na terenie powiatu;
12)   współpraca z pracownikami socjalnymi i pracownikami ochrony zdrowia w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub niepełnosprawności;
13)   prowadzenie szkoleń dla specjalistów orzekających o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
14)  sporządzanie sprawozda z działalności Zespołu;
15)  współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu prawidłowej realizacji zadań.
 
 
§ 10. Do zadań Przewodniczącego składu orzekającego należy:
 
1)      przewodniczenie posiedzeniom składu orzekającego;
2)      sporządzanie ocen o stanie zdrowia osoby zainteresowanej na podstawie:
a)      bezpośredniego badania w siedzibie Zespołu,
b)      badania w miejscu wnioskodawcy,
c)      dokumentacji;
3)      podejmowania decyzji w sprawie przeprowadzenia dodatkowych badań
4)      podejmowania decyzji w przypadku różnicy zdań specjalistów orzekających;
5)      podpisywanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
6)      samokontrola odwołań.
 
 
§ 11. Do zadań członków składu orzekającego należy:
 
1)      rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
2)      analizowanie wniosków i załączonej dokumentacji;
3)      ocena stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji dla samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej oraz pełnienia ról społecznych zgodnie z celem postawionym przez wnioskodawcę;
4)      wydawanie ocen o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w oparciu o ustalone kryteria zgodnie ze swoja specjalizacją;
5)      prowadzenie dokumentacji, związanej ze swoją działalnością;
6)      podpisywanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
7)      samokontrola odwołań
 
      § 12. Do zadań referenta należy:
 
1)      przygotowywanie postanowień w toczących się sprawach;
2)      opracowywanie sprawozdań z działalności Zespołu;
3)      sprawdzanie kompletności wniosków w sprawach wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz sprawdzanie terminów;
4)      prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami;
5)      bieżące wypisywanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
6)      wypisywanie i wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.
 
 
§ 13. Do zadań pomocy administracyjnej należy:
 
1)      udzielanie wyjaśnień na temat trybu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osobom zainteresowanym;
2)      obsługa posiedzeń składów orzekających, przygotowywanie niezbędnych dokumentów;
3)      prowadzenie rejestrów spraw
4)      wysyłanie zawiadomień o terminie posiedzenia składu orzekającego osobie zainteresowanej;
5)      przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
6)      organizacja zaopatrzenia w konieczne materiały biurowe.
 
 
Rozdział IV
Tryb postępowania
 
      § 14. 1. Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
     
      2. Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy składa w Zespole wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności.
     
      3. W przypadku postępowania w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się do wniosku posiadana przez zainteresowanego dokumentacje medyczna, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.
     
      4. W sprawach dotyczących wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Zespół, po otrzymaniu wniosku osoby zainteresowanej zwraca się do właściwego organu rentowego o udostępnienia kserokopii orzeczenia.
     
      5. Osoba ubiegająca się o legitymację osoby niepełnosprawnej składa w Zespole wniosek o wydanie legitymacji, kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie organu rentowego oraz zdjęcie.
     
      6. Jeżeli przedłożona dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący powiadamia na piśmie wnioskodawcę o konieczności jej uzupełnienia                 i wyznacza termin jej uzupełnienia.
     
      7. Zespół powiadamia wnioskodawcę o terminie rozpatrzenia wniosku nie później niż na 14 dni przed dniem jego rozpatrzenia.
     
      8. Z posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia sporządza się protokół.
     
      9. Niestawienie się na posiedzenie w sprawie wydania orzeczenia osób, o których mowa w ust.2, powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
     
      10. W przypadku, gdy niestawiennictwo na posiedzeniu zostanie usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia przewodniczący Zespołu wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy.
     
      11. Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie może się stawić na posiedzenie składu orzekającego z powodu długotrwałej, nie rokującej choroby, co zostało poświadczone zaświadczeniem lekarza, badanie lekarskie przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby lub dziecka.
     
      12. Jeżeli przewodniczący składu orzekającego uzna dokumentacje medyczna za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może ja wydać bez badania.
     
      13. W obu przypadkach wymienionych w ust. 11 i ust. 12 skład orzekający może rozpoznać sprawę             i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.
     
      14. Przewodniczący składu orzekającego ogłasza na posiedzeniu treść orzeczenia.
     
      15. Orzeczenie  niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień doręcza się na piśmie osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.
     
      16. Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy może w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie.
     
      17. Jeżeli Zespół uzna , że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w całości, wydaje orzeczenie, którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenia.
     
      18. W sytuacji, gdy Zespół nie uchyla lub nie zmienia zaskarżonego orzeczenia, obowiązany jest przesłać je wraz  z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania do organu odwoławczego (II instancja).
 
Rozdział V
Organizacja pracy Zespołu
 
      § 15. 1. Sekretariat Zespołu przyjmuje interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30  do 15:30.
     
      2. Z grona specjalistów powołanych do Zespołu przewodniczący Zespołu wyznacza składy orzekające oraz ich przewodniczących.
     
      3. Wniosek o wydanie orzeczenia o ustaleniu niepełnosprawności  bądź stopnia niepełnosprawności jest kierowany na posiedzenie, w którym uczestniczy co najmniej dwuosobowy skład orzekający, zaś wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg   i uprawnień – rozpatruje jednoosobowo lekarz.
     
      4. Składy orzekające zbierają się kilka razy w tygodniu zależnie o potrzeb.
 
Rozdział VI
Gospodarka finansowa Zespołu i majątek Zespołu.
     
      §16. Zespół finansowany jest ze środków finansowych budżetu państwa oraz ze środków finansowych Powiatu Włocławskiego.
     
      § 17. Obsługę administracyjno - finansową Zespołu prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
     
      §18. Przewodniczący Zespołu jest odpowiedzialny materialnie za użytkowany majątek i wyposażenie sprzętowe.
 
Rozdział VII
Zasady podpisywania pism oraz dokumentów
 
      §19. 1. Wszystkie pisma i dokumenty nie zastrzeżone do podpisu Starosty lub Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podpisuje Przewodniczący Zespołu.
     
2. Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym na kopii pod tekstem z lewej strony.
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
 
      §20. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności używa pieczęci o następującej treści:
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
We Włocławku 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 74
 
      §21. Zmiana regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego
wprowadzenia .
 
      § 22. Niniejszy regulamin obowiązuje od lipca 2007 roku.

Wytworzył: Elżbieta Nowak (29 czerwca 2011)
Opublikował: Joanna Nowak-Kaźmierczak (29 czerwca 2011, 13:23:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3050

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij