Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Informujemy iż z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.
Na podstawie Artykułu 13 RODO informujemy iż:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, ul. Okrzei 74B, lok. 87-800 Włocławek , tel. 54-232-43-20
2.Dane Kontaktowe Inspektora ochrony danych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku ul. Okrzei 74B, lok. 87-800 Włocławek , tel. 54-232-43-20
3.Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i porozumień
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zadań ustawowych do których zostały powołane zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie :
a.Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,  poz. 511)
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r w sprawie orzekania o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 1110) oraz innych aktów wykonawczych w celu:
*Orzekania i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
*Orzekania i wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku,
*Wydawania orzeczeń do ulg i uprawnień,
*Wydawania dokumentów następujących po wydaniu orzeczeń

b.Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)  i przepisów wykonawczych do tej ustawy w celu:
*wydawania kart parkingowych uprawnionym na podstawie orzeczenia osobom niepełnosprawnym;
c.Innych ustaw właściwych i aktów wykonawczych niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
4.Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych.
5.Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na mocy obowiązujących przepisów prawnych na podstawie pisemnych wniosków o udostępnienie danych osobowych m.in. do:
innych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
instytucji administracji rządowej i samorządowej, w tym do ośrodków pomocy społecznej,
organom ścigania i sądom,
organów prowadzących postępowanie administracyjne.
Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie
Poza tym dane mogą być udostępniane jedynie w sytuacji , gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania. Ponadto zgodnie z art.6d ust.4a,cyt. Ustawy o rehabilitacji dane gromadzone w systemie udostępnia się następującym podmiotom jeżeli stanowią one kryterium przyznania świadczenia albo ustawowe kryterium wydania dokumentu
6.Państwa dane będą osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań nałożonych na Powiatowy Zespół a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów. Poza tym podmioty, którym dane zostały udostępnione z systemu o których mowa w art. 6d ust.4c cyt. ustawy o rehabilitacji przechowują udostępnione z systemu dane przez 10 lat od dnia ich udostępnienia, z wyjątkiem danych dotyczących osób, którym świadczenie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo złożyć do Administratora wniosek o dostęp do danych czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię, na podstawie art. 15 RODO, sprostowanie czyli poprawienie danych, usunięcie danych jeśli są przetwarzane bezpodstawnie (art.17 RODO) ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach przedstawionych w art. 18 RODO. Ma Pani/Pan również możliwość cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust 1 lit. a lub f RODO
8.Podanie danych osobowych przez Państwa jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych określonych w pkt 3 przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku będzie zmuszony pozostawić Państwa sprawę bez rozpoznania.
10. Podane dane nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jak również profilowaniu danych.

słownik pozwalający zrozumieć niektóre pojęcia ujęty został w art. 4 RODO.


Wytworzył: Joanna Nowak-Kaźmierczak (13 czerwca 2018)
Opublikował: Kamil Ściślewski (13 czerwca 2018, 09:56:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij