2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Uchwała budżetowa w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2005 rok

Uchwała nr XXVI/281/04
Rady Powiatu
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2005 rok

Na podstawie art.12 pkt 5i pkt 8 lit.d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art.109, art.110, art.116 ust.1 , art. 124 ust. 1 i 2 , art. 128, ust.2, pkt 1, art. 134 ust. 3, art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1

1.Dochody budżetu powiatu  na 2005 rok w wysokości  - 35.128.953 zł.
w tym:
1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości -  3.497.600 zł.
2) subwencja  ogólna w wysokości   - 15.564.474 zł.                                                           
z tego:                     
a) część oświatowa w  wysokości      – 9.655.786 zł.                    
b) część wyrównawcza w wysokości – 3.922.380 zł.                   
c) część równoważąca w wysokości –  1.986.308 zł.
3) środki z programów strukturalnych i spójności UE w wysokości  1.614.09 zł.
2.Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
 

§ 2


1.Wydatki budżetu powiatu na 2005 rok w wysokości -   36.934.640 zł.
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych  ustawami w wysokości  – 3.497.600 zł.                                            
2. W wydatkach określonych w ust.1 wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące w  wysokości  -  33.890.331 zł.                                 
w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe w wysokości  - 15.377.941 zł.
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 3.086.480 zł.
c) dotacje z budżetu powiatu w wysokości - 1.746.412 zł.                                                                           
2) wydatki majątkowe w wysokości   -  3.044.309 zł.
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w wysokości     
2.227.120 zł.
3.Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów    klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały  
4.Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1ust.1 lit. a) i §  2 ust.1 lit. a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł. oraz rezerwę celową   w kwocie 642.592 zł. -z przeznaczeniem na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

§ 4


1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości  - 1.805.687 zł.
2.Źródem pokrycia deficytu budżetu jest :
   - kredyt bankowy  - 1.073.938 zł.
   - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -  731.749 zł.
3.Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu
   lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
                               

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez powiat w 2005 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6


Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7


1. Określa  się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej :
- przychody w kwocie    – 98.000  zł.
- wydatki w kwocie        - 98.000  zł.
2. Plan finansowy funduszu, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w  łącznej kwocie  123.291 zł. oraz wydatków  gospodarstw pomocniczych w kwocie  123.291 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie – 162.780 zł. oraz wydatków    w kwocie – 166.076 zł. –  zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją  zadań powiatu w kwocie – 1.676.907 zł.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)  dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwiększeń dotacji  i wydatków majątkowych,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących     obsługi bankowej.

§ 12

1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych    przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie  2.300.000 zł, w tym  na zadania realizowane przy udziale środków strukturalnych i spójności w kwocie – 1.829.302 zł.
2. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać    zobowiązania na kwotę- 600.000 zł.( bez zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia    rocznego).
3.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku  budżetowym w wysokości – 3.000.000  zł.
 

§ 13


Określa się Prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2005 rok i lata następne – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14

Określa się dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi samorządami (m. Włocławek i  m. Kowal  ) w kwocie 1.324.271 zł oraz wydatki w kwocie  2.355.000 zł.
 

§ 15

Określa się planowane dochody z gospodarki mieniem powiatu- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
 

§ 16


Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości  uchwały budżetowej.
 

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włocławku.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie  do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Cichocki

Pobierz pełną treść załączników (1290kB) word


Wytworzył: Rada Powiatu (29 grudnia 2004)
Opublikował: Sylwia Andrzejczak (3 stycznia 2005, 10:31:33)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (29 maja 2006, 09:49:07)
Zmieniono: przeniesiono do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4173

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij