2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Uchwała budżetowa w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2006 rok

Uchwała nr XXXVII/411/05
Rady Powiatu
z dnia 30 grudnia 2005

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu włocławskiego na 2006 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5 i pkt 8, lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art.109, art.116 ust.1, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128, ust.2 pkt 1, art. 134 ust. 3, art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1.1.Dochody budżetu powiatu na 2006 rok w wysokości –  38.253.596 zł.
w tym:
1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji
    rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości   -  3.537.700  zł.;
2) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych powiatu –  4.681.617 zł.;        
3)subwencja ogólna w wysokości  -   15.240.051 zł. 

z tego:                     
a) część oświatowa w  wysokości  -  9.734.531 zł.,                   
b) część wyrównawcza w wysokości –  4.750.887 zł.,                  
c) część równoważąca w wysokości   -  754.633 zł.,
d) środki z programów strukturalnych i spójności UE w wysokości – 2.134.765 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
     § 2.1.Wydatki budżetu powiatu na 2006 rok w wysokości – 40.712.648 zł.
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości  - 3.537.700 zł.
2.W wydatkach określonych w § 2 ust.1 wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące w wysokości - 36.612.294 zł.
w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe w wysokości - 16.955.382 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości  - 3.431.215 zł.,
c) dotacje z budżetu powiatu w wysokości  - 2.180.456 zł.,
d) obsługę długu publicznego w wysokości - 429.838 zł.;
2) wydatki majątkowe w wysokości  -  4.100.354 zł.
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w wysokości.-            2.374.770 zł.
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1 ust.1 pkt 1    i  ust. 1 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
     § 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 235.823 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 300.000 zł., z przeznaczeniem na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą.
 
     § 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości - 2.459.052 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:
1) kredyt bankowy  - 1.181.594 zł.,
2)  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.277.458 zł.               
3. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
                                                                         
     § 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez powiat w 2006 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
     § 6. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. 1. Określa się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody w kwocie  –  98.700 zł;
2) wydatki w kwocie  - 98.700 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.
2. Określa się plan przychodów Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym
1) przychody w kwocie - 480.000 zł;
2) rozchody w kwocie -  740.000 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
 
     § 8. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w  łącznej kwocie 184.736 zł. oraz plan wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie  184.755 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
     § 9. Ustala się plan przychodów środków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie–133.860 zł. oraz wydatków w kwocie– 134.250 zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
     § 10. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją  zadań powiatu w kwocie-  1.727.818 zł.
 
     § 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwiększeń dotacji i wydatków majątkowych;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących obsługi bankowej.
    
     § 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie – 2.184.319 zł., w tym  na zadania realizowane przy udziale środków strukturalnych i spójności w kwocie 1.684.319. zł.
2. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę – 1.500.000  zł. (bez zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego).
                                                                     
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku  budżetowym w wysokości – 1.000.000 zł.
 
     § 13. Określa się Prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2006 rok i lata następne,- zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
     § 14. Określa się dochody związane z realizacją zadania wspólnego  z innymi samorządami (m. Włocławek, Powiat Toruński i m.Bydgoszcz)  w kwocie- 1.748.602 zł. oraz wydatki w kwocie – 3.416.629 zł.
 
     § 15. Informację o stanie mienia Powiatu przedstawia załącznik nr 12.
Planowane dochody z gospodarki mieniem powiatu przedstawia załącznik nr 12a.
 
     § 16. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości  uchwały budżetowej.
 
     § 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
     § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Ireneusz Cichocki

Pobierz pełną treść załączników (1272kB) word


Wytworzył: Rada Powiatu (30 grudnia 2005)
Opublikował: Sylwia Andrzejczak (31 stycznia 2006, 11:10:40)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (29 maja 2006, 09:47:54)
Zmieniono: przeniesiono do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1221

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij