OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=673Chodecz: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. -Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta przy Pl. Kościuszki 1 w Chodczu-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 270624 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Włocławski - Zespół Szkół w Chodczu im. Wł. Reymonta , ul. Kaliska 9/11, 87-860 Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2848098, faks 054 2848098.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=673
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. -Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta przy Pl. Kościuszki 1 w Chodczu-.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. -Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta przy Pl. Kościuszki 1 w Chodczu-, 2. Zakres zamówienia obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych płytami styropianowymi EPS 80-040 gr. 15 cm; - docieplenie wszystkich ościeży polegające na skuciu istniejących węgarków i przyklejeniu płyt styropianowych EPS 80-040 gr. 4,0 cm; - docieplenie powierzchni poziomych balkonów i loggii płytami styropianowymi EPS 80-040 gr. 10 cm, podwieszonymi od spodu konstrukcji; - docieplenie ścian zewnętrznych piwnic płytami styropianowymi EPS 80-040 gr. 10 cm; - nałożenie na ściany istniejące zewnętrzne, niepowodujące mostków cieplnych warstwy zaprawy podkładowej zbrojonej siatką nylonową i warstwy nawierzchniowej o strukturze piaskowca (przy grubości ziaren do 2 mm); - wymiana obróbek blacharskich spadków podokiennych przy uwzględnieniu poszerzenia ich o grubość warstwy docieplającej; - docieplenie murków ogniowych i attyk przy uwzględnieniu poszerzenia ich o grubość warstwy docieplającej; - wymiana obróbek blacharskich murków ogniowych i attyk przy uwzględnieniu poszerzenia ich o grubość ocieplenia; - wymiana istniejących rynien i rur spustowych spowodowane koniecznością ich odsunięcia o grubość warstwy docieplającej; - na warstwie dociepleniowej tynk mineralny biały o strukturze piaskowca. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Kosztorys nakładczy (przedmiar robót), stanowiące odpowiednio załączniki nr 8, 9 i 10 do specyfikacji. Uwaga! W przypadku rozbieżności zakresu robót pomiędzy Projektem budowlanym, a przedmiarem robót obowiązuje zakres robót zawarty w Projekcie budowlanym. Kosztorys nakładczy nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć opisy, foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.44.30.00-4, 45.32.00.00-6, 45.42.11.60-3, 45.26.13.20-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 29 lipca 2013 r. do godz. 10:00, wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy;
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Kryteria weryfikacji predyspozycji wykonawcy, poziom minimalny uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy (w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia): warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem, modernizacją lub remontem elewacji budynku o wartości, co najmniej 50.000 zł brutto; - wykaże, w złożonym wykazie robót budowlanych i załączonych dowodach, że wywiązuje się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który nie podważa posiadania odpowiedniego poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganego dla należytego wywiązania się z zobowiązań, przy realizacji niniejszego zamówienia;
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy;
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Kryteria weryfikacji predyspozycji wykonawcy, poziom minimalny uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy (w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia): warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności właściwej do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. konstrukcyjno-budowlanej. Wymagane minimum: 1 osoba z min. pięcioletnim stażem z uprawnieniami budowlanymi; - wykaże, w złożonym wykazie osób, że osoby którymi dysponuje są zdolne do wykonania zamówienia w stopniu, który nie podważa posiadania odpowiedniego poziomu kwalifikacji i kompetencji wymaganego dla należytego wykonania niniejszego zamówienia; Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, z późn. zm.);
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Kryteria weryfikacji predyspozycji wykonawcy, poziom minimalny uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej). Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w wysokości min. 50.000,00 zł; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 50.000,00 zł;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, potwierdzających spełnienie warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, określonych w pkt 5.1. ppkt 2 specyfikacji;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności [jeżeli dotyczy]: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku: przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; zlecanie przez Zamawiającego robót dodatkowych w wyniku, których może zwiększyć się lub zmniejszyć ilość robót objętych zamówieniem, robót zamiennych, robót uzupełniających, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; c) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego i wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: f) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); g) zmiana danych teleadresowych;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=673
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu, ul. Kaliska 9/11, 87-860 Chodecz, w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkół.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu, ul. Kaliska 9/11, 87-860 Chodecz, w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkół.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
 
 
 
Grażyna Wilińska
Dyrektor
Zespołu Szkół im Władysława Reymonta w Chodczu
 
Do umieszczenia:
-    na stronie internetowej zamawiającego (BIP)
-    w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego
 
 
Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń zamawiającego dnia: 11.07.2013 r.
Ogłoszenie zdjęło z tablicy ogłoszeń zamawiającego dnia: ………………………..……………..…………
 
 
 
......................................................
Podpis
 
SIWZ - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (206kB) word  
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (39kB) word
Zał. nr 2 do SIWZ - Ośw. wyk. warunki - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (27kB) word
Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz robót - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (47kB) word
Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz osób - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (36kB) word
Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. upr. - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (25kB) word
Zał. nr 6 do SIWZ - Ośw. wyklucz. - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (26kB) word
Zał. nr 7 do SIWZ - Lista podmiot. lub inform. - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (50kB) word
Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór umowy - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (101kB) word
Zał. nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (6663kB) zip
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (472kB) plik
Zał. nr 10a do SIWZ - str. tyt. STWiORB - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (65kB) word
Zał. nr 11 do SIWZ - Nakłady rzeczowe - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (301kB) zip
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - termoizolacja ZS Chodecz 2013 (37kB) word

Wytworzył: Łukasz Stokfisz (11 lipca 2013)
Opublikował: Paweł Zawada (11 lipca 2013, 21:21:10)

Ostatnia zmiana: Paweł Zawada (2 sierpnia 2013, 14:59:03)
Zmieniono: zmiana treści - dodanie informacji o wyborze - termoizolacja ZS Chodecz 2013

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48450

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij