2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Gmina Baruchowo:,,zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010 – 2011’’

POROZUMIENIE 22/10
 
zawarte w dniu 09.11.2010 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010 – 2011’’, pomiędzy:
 
1. Powiatem Włocławskim, w którego imieniu działa Zarząd Powiatu we Włocławku,
reprezentowany przez:
Jana Ambrożewicza – Starostę Włocławskiego,
Kazimierza Kacę – Wicestarostę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Barbary Kubiak
a
2. Gminą Baruchowo, w której imieniu działa:
Stanisław Sadowski – Wójt Gminy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marioli Kurdubskiej
zwanymi dalej ,,stronami porozumienia’’.
 
Strony porozumienia powołując się odpowiednio na uchwałę nr XXXIV/382/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski jednostkom samorządu terytorialnego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010/2011 oraz uchwałę nr XLII/260/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 08.11.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2010/2011 powierzonych przez Powiat Włocławski postanawiają zawrzeć porozumienie następującej treści:
 
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010 – 2011 znajdujących się na terenie Gminy Baruchowo.
 
§ 2. Termin realizacji powierzonych zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010 – 2011 ustala się na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r.
 
§ 3.  Strony ustalają niżej wyszczególniony zakres usług świadczonych przez przez Gminę Baruchowo:
1. Pełną gotowość do zimowego utrzymania dróg oraz ulic leżących w ciągach tych dróg przyjmuje się na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r. Przez określenie ,,pełnej gotowości’’, rozumie się gotowość sprzętu i zgromadzenie materiałów w ilościach niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie Gminy Baruchowo.
2. W terminie od 20 listopada 2010 r. do 15 marca 2011 r. Gmina Baruchowo, bez interwencji ze strony Powiatu Włocławskiego będzie – z chwilą wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących pogorszenie przejezdności – podejmowała akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie gminy, a także usuwała skutki gołoledzi i śliskości pośniegowej i podejmowała działania zapobiegające ich wystąpieniu. W okresie od dnia 1 do 20 listopada 2010 r. i od dnia 15 do 31 marca 2011 r.  Gmina Baruchowo wyżej wymienione czynności prowadzić będzie wyłącznie na pisemne polecenie Powiatowego Zarządu Dróg. Za każdy dzień prowadzenia przez Gminę Baruchowo zimowego utrzymania dróg powiatowych w tym okresie przysługiwać będzie 1/30 ustalonej miesięcznej dotacji.
3. Gmina Baruchowo będzie prowadzić likwidowanie skutków zimy na drogach powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg na terenie gminy przez zgarnianie śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz posypywanie środkami uszorstniającymi i chemicznymi w zależności od potrzeb.
4. Usunięcie po okresie zimowym materiałów uszorstniających wysypanych zimą, w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 
§ 4. 1. Do realizacji zadań określonych porozumieniem Gmina Baruchowo zapewnia niezbędny sprzęt, tj. jedną piaskarkę z pługiem średnim, jedną koparko – ładowarkę, operatorów w liczbie niezbędnej do funkcjonowania sprzętu w przypadku konieczności jego pracy w ciągu 24 godzin oraz środki uszorstniające i sól drogową do zwalczania śliskości i gołoledzi we własnym zakresie.
2. Gmina zadania może prowadzić we własnym zakresie lub zlecić innemu wykonawcy w drodze przetargu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami).
 
§ 5. 1. Gmina Baruchowo ponosi pełną odpowiedzialność za skuteczne i terminowe wykonanie, przyjętego do realizacji zakresu prac.
2. Kontrolę prawidłowości realizowanych prac prowadzić będzie ze strony Powiatu   Włocławskiego, Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Gminy Baruchowo wyznacza się Pana Krzysztofa Grudzińskiego - tel.(054) 284 56 11 wew. 32, tel. kom. 795-401-175.
4. W przypadku stwierdzenia przez Powiat Włocławski nienależytego wykonania czynności objętych porozumieniem, za każdy dzień występowania nieprawidłowości w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg, zostanie potrącona 1/30 ustalonej miesięcznej dotacji, co zostanie potwierdzone wpisem do Dziennika Meldunków prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.
5. Powiat Włocławski zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powtarzania się sytuacji określonych w ust. 4.
6. Zerwanie przez Gminę Baruchowo porozumienia w czasie jego trwania, spowoduje naliczenie przez Powiat Włocławski kary w wysokości 70% miesięcznej dotacji.
 
§ 6. 1. Środki chemiczne do zwalczania śliskości i gołoledzi będą stosowane przez Gminę Baruchowo zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami).
2. Wykaz środków chemicznych do zwalczania śliskości i gołoledzi dopuszczonych do stosowania na drogach powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg określa załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
3. Powiat Włocławski dopuszcza stosowanie wymienionych środków chemicznych na drogach powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg i jednocześnie zabrania ich stosowania na obiektach mostowych.

§ 7. 1. Za wykonanie przedmiotu porozumienia w sezonie zimowym 2010 – 2011,  Powiat Włocławski przekaże Gminie Baruchowo dotację miesięczną w wysokości 3.578,72 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 72/100).
2. Długości dróg w poszczególnych standardach / powierzchnię jezdni powierzonych do zimowego utrzymania oraz wysokość przysługującej dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Przekazana przez powiat dotacja celowa podlega rozliczeniu zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
4. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność użycia sprzętu ciężkiego, Powiat może zwiększyć dotację miesięczną określoną w ust. 1. procentowo, odpowiednio do zaistniałych warunków atmosferycznych.
5. Zwiększenie dotacji o którym mowa w ust. 4 każdorazowo będzie rozpatrywane przez Zarząd Powiatu w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg.
6. Strony ustalają, że na realizację zadań określonych w § 1, Powiat Włocławski będzie przekazywał na konto gminy: BS Kowal nr 41 9557 0006 0000 1964 2000 0030 dotację ustaloną w ust. 1 i 5 do końca każdego miesiąca. Za miesiące listopad i grudzień do dnia 31.12.2010 r.
7. Należność za ostatni miesiąc zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg, będzie zapłacona przez Powiat Włocławski po zakończeniu czynności określonych w § 3 ust. 4 porozumienia, potwierdzonych protokołem odbioru.
8. W przypadku niedotrzymania terminów płatności wymienionych w ust. 6 i 7, stronie przyjmującej przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych na zwłokę.
 
§ 8. Za szkody osób trzecich powstałe w czasie wykonywania zadań będących przedmiotem porozumienia odpowiedzialność solidarnie ponoszą strony porozumienia.
 
§ 9. Zmiana treści porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,        w postaci ANEKSU. Strona dążąca do zmiany treści porozumienia jest zobowiązana przedstawić argumentację uzasadniającą zmianę.
 
§ 10. 1. Kwestie sporne, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane między stronami porozumienia w formie pisemnych aneksów.
2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w sposób określony w ust. 1 sprawę rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.
 
§ 11. Integralną część niniejszego porozumienia stanowią:
- załącznik nr 1 – wykaz dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie Gminy Baruchowo, długości dróg w poszczególnych standardach / powierzchnię jezdni powierzonych do zimowego utrzymania oraz wysokość przysługującej dotacji, powierzonych przez Powiat Włocławski do zimowego utrzymania,
- załącznik nr 2 -  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
 
§ 12. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Aby zapoznać się z załącznikiem nr 1, należy kliknąć tutaj (31kB) word
 

Wytworzył: Starosta Włocławski (9 listopada 2010)
Opublikował: Bogdan Nowicki (6 grudnia 2010, 09:33:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1213

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij