2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Porozumienie nr EK.I.0116-POR-45/2002 z 25.11.2002 r.

POROZUMIENIE Nr EK.I. 0116 – POR – 45/2002 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.
Porozumienie zawarte w dniu 25 listopada 2002 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko -–Pomorskiego Waldemara Achramowicza i Wicemarszałka Województwa Jana Szopińskiego zwane dalej „Województwem”
a
Powiatem Włocławskim z siedzibą we Włocławku posiadającym numer NIP 888-24-03-080  Regon 910868553 reprezentowanym  przez Starostę Włocławskiego Piotra Stannego i Wicestarostę Joannę Idczak zwany dalej „Powiatem”.
Podstawa prawna : uchwała nr 667/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz uchwała nr 59/545/2002 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2002r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 1.


Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 667/2001 z dnia 27 sierpnia 2001r. , na wniosek Starosty, Zarząd Województwa uchwałą nr 59/545/2002 z dnia 16 października 2002r. przyznał stypendia uczniom:
1/  Okonowska  Sylwia Zespół Szkół w Lubrańcu
2/  Baranowska Malwina Liceum Ogólnokształcące w Kowalu
3/  Milczarek Karolina Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Kowalu,
4/  Rudzińska Anna Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Kowalu.

§ 2.


Stypendium przysługuje w okresie od września 2002 r. do czerwca 2003r. wynosi 250 zł miesięcznie na każdego ucznia.

§ 3.


1. Na realizację niniejszego porozumienia Województwo przekaże do budżetu Powiatu środki finansowe za okres od września 2002 r. do grudnia 2002r. w wysokości 4000 złotych ( słownie: cztery tysiące złotych) po podpisaniu niniejszego porozumienia.
2. Wysokość i tryb przekazania środków finansowych za okres od stycznia 2003r. do czerwca 2003r. będą określone aneksem do niniejszego porozumienia, który zostanie sporządzony po uchwaleniu budżetu Województwa na 2003r. lub w przypadku nie uchwalenia go do 31.12.2002r. na podstawie  obowiązującego od stycznia 2003r. projektu budżetu Województwa na 2003r.

§ 4.


1. Starosta przekazuje środki finansowe podległym szkołom w miesięcznych transzach w celu wypłaty stypendiów uczniom „ z góry” do piątego dnia każdego miesiąca.
2. Kwoty stypendiów należnych uczniom wymienionym w § 1 za okres przed przekazaniem środków przez Województwo za 2002r., wypłacone zostaną jednorazowo łącznie z kolejną ratą stypendium.
3. Zasad, o której mowa w ust. 2 dotyczy także stypendiów płatnych z budżetu Województwa za 2003r.

§ 5.


Środki finansowe, o których mowa w § 3 Województwo przekaże na rachunek bankowy Powiatu  Włocławskiego Nr konta 15401069141673-36001-00/01 do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty stypendiów.

§ 6.


Starosta po dokonaniu wypłat przez szkoły, przesyła Województwu zbiorcze rozliczenie zawierające zestawienie  kopii dokumentów potwierdzających dokonanie wypłat stypendiów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Skarbnika Powiatu w terminach:
1/ do dnia 10 stycznia 2003r. – za okres od września 2002 r. do grudnia 2002r.
2/ do dnia 10 lipca 2003r. – za  okres od stycznia 2003r. do czerwca 2003r.

§ 7.


1. Powiat zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji dotyczącej kosztów realizacji zadania w sposób umożliwiający ocenę jego wykonania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Województwu przysługuje prawo kontroli sposobu wydatkowania dotacji, dokonywanych rozliczeń i gospodarowania przyznanymi środkami.

§ 8.


Województwu przysługuje prawo do rozwiązania porozumienia bez wypowiedzenia w przypadku:
1/ stwierdzenia wykorzystania nawet części dotacji na inne cele niż określone w porozumieniu,
2/ nieterminowego wykonania zadania,
3/ zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania.

§ 9.


1. W przypadku stwierdzenia wydatkowania środków niezgodnie z porozumieniem Powiat zobowiązany jest do ich zwrotu w części zakwestionowanej wraz z odsetkami jakie otrzymałoby Województwo przekazując dotację na lokatę terminową w Banku Handlowym  w Warszawie S.A. Oddział Regionalny w Bydgoszczy odpowiednią do czasu dysponowania nimi przez Powiat.
2. Termin zwrotu środków wraz z należnymi odsetkami, w przypadku o którym mowa w ust. 1 wynosi 14 dni od dnia otrzymania od Województwa pisemnego wezwania.

§ 10.


Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.


Wytworzył: Starosta Włocławski (11 sierpnia 2003)
Opublikował: Bogdan Nowicki (18 sierpnia 2003, 14:04:40)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (18 stycznia 2005, 08:30:12)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2002

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5633

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij