2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Porozum z dnia 18.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego...

Porozumienie z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego
zawarte pomiędzy:
1. Powiatem Włocławskim reprezentowanym przez :
Pana Jana Ambrożewicza - Starostę
Pana Kazimierza Kacę - Wicestarostę 
i
2. Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez :
Pana Piotra Boińskiego - Starostę
Pana Jędrzeja Tomellę - Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Aleksandry Sternickiej-Rafało 

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej               /Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm./ ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia są warunki i sposób przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej lub § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych /Dz.U. Nr 201, poz. 1455/.
2. Szczegółowy wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do porozumienia.
3. Szczegółową listę wychowanków, o których mowa w ust. 1 wraz z ich danymi osobowymi zawiera załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Podmiotem prowadzącym Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Brzeziu jest Powiat Włocławski.
2. Zobowiązanym do przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 1 ust. 1  jest Powiat Brodnicki.

§  3. 1. Podstawą rozliczenia umawiających się stron z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych określony jest w załączniku nr 3 do porozumienia.
4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zobowiązany jest do poinformowania o zmianie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, co będzie stanowić aktualizację załącznika nr 3 do porozumienia.

§ 4. 1. Powiat Brodnicki zobowiązuje się do przekazywania Powiatowi Włocławskiemu co miesiąc środków finansowych z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w kwocie stanowiącej iloczyn dzieci wskazanych w załączniku nr 2 do porozumienia i  średnio miesięcznego  kosztu utrzymania dziecka w placówce, ustalonego zgodnie z § 3 porozumienia.
2. Przekazywanie środków finansowych ustalonych w sposób i na warunkach określonych w ust. 1 następować będzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Powiat Brodnicki informacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku o liczbie dzieci i ilości dni ich pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Włocławski na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego we Włocławku Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Włocławek nr 27 9550 0003 2001 0075 3919 0001.
3. W razie niedotrzymania przez Powiat Brodnicki ustalonego w ust. 2 terminu przekazania środków finansowych z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiatowi Włocławskiemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
4. Każdorazowa zmiana ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych spowoduje aktualizację załącznika nr 2 do porozumienia dokonywaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji celowej dokonane zostanie na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez Powiat Włocławski, potwierdzającej wykorzystanie dotacji zgodnie z celem w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie do 31 stycznia następnego roku.
2. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm/. 

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 29 października 2010 r. 

§ 8. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Powiatu Włocławskiego sąd powszechny.

Wytworzył: Starosta Włocławski (18 listopada 2010)
Opublikował: Bogdan Nowicki (22 grudnia 2010, 12:19:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1193

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij