2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Porozumienie nr 32 zawarte w dniu 24.11.2005 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Baruchowo

Porozumienie nr 32 zawarte w dniu 24.11.2005 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006”, pomiędzy:
1. Powiatem Włocławskim, w którego imieniu działa Zarząd Powiatu we Włocławku,  reprezentowany przez:
Pana Piotra Stannego – Starostę Włocławskiego,
Pana Ryszarda Machnowskiego – Wicestarostę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Barbary Kubiak
a
2. Gminą Baruchowo, w której imieniu działa:
Pan Stanisław Sadowski – Wójt Gminy Baruchowo,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Marioli Kurdubskiej
zwanymi dalej „stronami porozumienia”.
Strony porozumienia powołując się odpowiednio na uchwałę nr XXXV/395/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26.10.2005 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006 znajdujących się na terenie gminy Baruchowo oraz uchwałę nr XXX/174/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14.11.2005 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006 znajdujących się na terenie Gminy Baruchowo, postanawiają zawrzeć porozumienie następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie warunków realizacji i sposobu finansowania  zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006 znajdujących się na terenie Gminy Baruchowo .

§ 2. Termin realizacji powierzonych zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006 ustala się na okres od 15.11.2005 r. do 15.03.2006 r.

§ 3. Strony ustalają niżej wyszczególniony zakres usług świadczonych przez Gminę Baruchowo:
1. Pełną gotowość do zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg przyjmuje się na okres od 15.11.2005 r. do 15.03.2006 r. Przez określenie „pełnej gotowości”, rozumie się gotowość sprzętu i zgromadzenie materiałów w ilościach niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie Gminy Baruchowo .
2. W terminie określonym w § 2, Gmina Baruchowo, bez interwencji ze strony Powiatu Włocławskiego będzie – z chwilą wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących pogorszenie przejezdności – podejmowała akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie gminy, a także usuwała skutki gołoledzi i śliskości pośniegowej i podejmowała działania zapobiegające ich wystąpieniu.
3. Gmina Baruchowo będzie prowadzić likwidowanie skutków zimy na drogach powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg na terenie gminy przez zgarnianie śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz posypywanie środkami uszorstniającymi i chemicznymi w zależności od potrzeb.
4. Usunięcie po okresie zimowym materiałów uszorstniających wysypanych zimą, w terminie do dnia 20.04.2006 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4. 1. Do realizacji zadań określonych porozumieniem, Gmina Baruchowo zapewnia niezbędny sprzęt, tj. jedną piaskarkę samochodową z pługiem średnim, jedną koparko – ładowarkę, operatorów w liczbie niezbędnej do funkcjonowania sprzętu w przypadku konieczności jego pracy w ciągu 24 godzin oraz środki uszorstniające i sól drogową do zwalczania śliskości i gołoledzi we własnym zakresie.
2. Gmina Baruchowo powierzone zadania może prowadzić we własnym zakresie, lub zlecić innemu wykonawcy w drodze przetargu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

§ 5. 1. Gmina Baruchowo ponosi pełną odpowiedzialność za skuteczne i terminowe wykonanie, przyjętego do realizacji zakresu prac.
2. Kontrolę prawidłowości realizowanych prac prowadzić będzie ze strony Powiatu Włocławskiego, Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Gminy Baruchowo wyznacza się Pana Józefa Terpińskiego tel. 284-56-11 wew. 32 lub 600-441-283 .
4. W przypadku stwierdzenia przez Powiat Włocławski nienależytego wykonania czynności objętych porozumieniem, za każdy dzień występowania nieprawidłowości w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg, zostanie potrącona 1/30 ustalonej miesięcznej dotacji, co zostanie potwierdzone wpisem do Dziennika Meldunków prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.
5. Powiat Włocławski zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powtarzania się sytuacji określonych w punkcie 4.
6. Zerwanie przez Gminę Baruchowo porozumienia w czasie jego trwania, spowoduje naliczenie przez Powiat Włocławski kary w wysokości 70% miesięcznej dotacji.

§ 6. 1. Środki chemiczne do zwalczania śliskości i gołoledzi będą stosowane przez Gminę Baruchowo zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zmianami).
2. Wykaz środków chemicznych do zwalczania śliskości i gołoledzi dopuszczonych do stosowania na drogach powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg określa załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
3. Powiat Włocławski dopuszcza stosowanie wymienionych środków chemicznych na drogach powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg i jednocześnie zabrania ich stosowania na obiektach mostowych.

§ 7. 1. Za wykonanie przedmiotu porozumienia w sezonie zimowym 2005-2006, Powiat Włocławski przekaże Gminie Baruchowo dotację miesięczną w wysokości 2.522,78 zł. z podatkiem VAT (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 78/100 ).
2. Długości dróg w poszczególnych standardach/powierzchnię jezdni powierzonych do zimowego utrzymania oraz wysokość przysługującej dotacji, określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Strony ustalają, że na  realizację zadań określonych w § 1, Starosta Włocławski będzie przekazywał na konto gminy: Bank Spółdzielczy w Kowalu, nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005 dotację ustaloną w § 7. ust. 1. do końca każdego miesiąca. Za miesiące listopad i grudzień do dnia 31.12.2005 r.
4. Należność za ostatni miesiąc zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg, będzie zapłacona przez Powiat Włocławski po zakończeniu czynności określonych w § 3 ust. 4 porozumienia, potwierdzonych protokółem odbioru.
5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności wymienionego w § 7. ust. 4., stronie przyjmującej przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.

§ 8. Za szkody osób trzecich powstałe w czasie wykonywania zadań będących przedmiotem porozumienia odpowiedzialność solidarnie ponoszą strony porozumienia.

§ 9 . Zmiana treści porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w postaci ANEKSU. Strona dążąca do zmiany treści porozumienia jest zobowiązana przedstawić argumentację uzasadniającą zmianę. 

§ 10. Ustalenia niniejszego porozumienia nie mają zastosowania w stanie ogłoszenia klęski żywiołowej.

§ 11. 1. Kwestie sporne, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane między stronami porozumienia w formie pisemnych aneksów.
2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w sposób określony w ust. 1 sprawę rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.

§ 12. Integralną część niniejszego porozumienia stanowią:
- załącznik nr 1 – wykaz dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie Gminy Baruchowo, długości dróg w poszczególnych standardach/powierzchnię jezdni powierzonych do zimowego utrzymania oraz wysokość przysługującej dotacji, powierzonych przez Powiat Włocławski do zimowego utrzymania,
- załącznik nr 2 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

§ 13. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Aby zapoznać się z załącznikiem nr 1 należy kliknąć tutaj (25kB) word
Aby zapoznać się z załącznikiem nr 2 należy kliknąć tutaj (482kB) word  


Wytworzył: Starosta Włocławski (24 listopada 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (22 grudnia 2005, 12:25:17)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (23 grudnia 2005, 10:31:07)
Zmieniono: dodano załącznik nr 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1305

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij