2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Porozumienie Nr 3/2012 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej zawarte w dniu 4 czerwca 2012 r.

POROZUMIENIE Nr 3/2012
 
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 
zawarte w dniu 4 czerwca 2012 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują:
    Pan Kazimierz Kaca- Starosta
    Pan Zbigniew Lewandowski- Wicestarosta,
 
a Powiatem Inowrocławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują  :
Pan Tadeusz Majewski- Starosta 
Pan Włodzimierz Figas- Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Anny Berendt
o następującej treści :   
 
§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia są warunki i sposób przekazywania środków na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Inowrocławskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.
2. Szczegółowy wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do porozumienia.
3. Szczegółową listę wychowanków, o których mowa w ust. 1, wraz z ich danymi osobowymi, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.
 
§ 2. 1. Podmiotem prowadzącym Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Brzeziu jest Powiat Włocławski.
2. Zobowiązanym do przekazywania wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 1 ust. 1 jest Powiat Inowrocławski.
 
§  3. 1. Wysokość wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowią średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, ustalane corocznie przez Starostę Włocławskiego w formie zarządzenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do czasu wejścia w życie zarządzenia w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2012 roku wysokość ponoszonych wydatków będzie odpowiadała wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach ustalonego i ogłoszonego w 2011 r.
2. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2011 roku w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wynoszą 3.807,63 zł. miesięcznie, a w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu - 3.938,81 zł. miesięcznie /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 76, poz. 567/.
3. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2012 roku w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wynoszą 3.866,11 zł. miesięcznie, w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu – 4.041,91 zł. miesięcznie /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2012 r., poz. 653/.
4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.
5. Zmiana wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce nie wymaga aneksu do niniejszego porozumienia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w terminie 14 dni od ich ogłoszenia, zawiadamia o tym stosownym pismem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
 
§ 4. 1. Powiat Inowrocławski zobowiązuje się do przekazywania Powiatowi Włocławskiemu co miesiąc środków na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w kwocie stanowiącej iloczyn dzieci wskazanych w załączniku nr 2 do porozumienia i średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka, ustalonych zgodnie z § 3 porozumienia.
2. Przekazywanie środków finansowych ustalonych w sposób i na warunkach określonych w ust. 1 następować będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Powiat Inowrocławski informacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku o liczbie dzieci i ilości dni ich pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Włocławski na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego we Włocławku Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Włocławek nr 27 9550 0003 2001 0075 3919 0001.
3. W razie niedotrzymania przez Powiat Inowrocławski ustalonego w ust. 2 terminu przekazania środków finansowych z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiatowi Włocławskiemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
4. Zmiana liczby dzieci, o których mowa w § 1 ust. 3, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie wymaga aneksu do niniejszego porozumienia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku o takiej zmianie zawiadomi stosownym pismem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, po zakończeniu danego miesiąca.
 
§ 5. 1. Rozliczenie dotacji celowej dokonane zostanie na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez Powiat Włocławski, potwierdzającej wykorzystanie dotacji zgodnie z celem w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie do 31 stycznia następnego roku.
2. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./. 
 
§ 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku niezwłocznie powiadomi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu o każdorazowej zmianie sytuacji prawnej dzieci, o których mowa § 1 ust. 1.
 
§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 8. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia  2012 r.
2. Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc Porozumienie Nr 69/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Inowrocławskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.
 
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm./ i wydane na jej podstawie akty wykonawcze oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
§ 10. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Powiatu Włocławskiego sąd powszechny.
 
§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

 
             Powiat Inowrocławski                                                             Powiat Włocławski


Aby zapoznać się z treścią załącznika Nr 1 do porozumienia, należy kliknąć tutaj (47kB) pdf
Aby zapoznać się z treścią załącznika Nr 2 do porozumienia, należy kliknąć tutaj (50kB) pdf

       Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie ujawnienia danych osobowych zawartych w publikowanym załączniku Nr 2 do porozumienia ograniczono na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 1 i art. 23 ut. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Wytworzył: Powiat Włocławski (4 czerwca 2012)
Opublikował: Małgorzata Kręcicka (7 sierpnia 2012, 15:17:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij