2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Miasto i Gmina Chodecz: ,,zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010 – 2011"

POROZUMIENIE 25/10
 
zawarte w dniu 10.11.2010 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010 – 2011’’, pomiędzy:
 
1. Powiatem Włocławskim, w którego imieniu działa Zarząd Powiatu we Włocławku,
reprezentowany przez:
Jana Ambrożewicza – Starostę Włocławskiego,
Kazimierza Kacę – Wicestarostę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Barbary Kubiak
a
2. Miastem i Gminą Chodecz, w której imieniu działa:
Pan Kazimierz Sawiński – Burmistrz Miasta i Gminy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Włodzimierza Ladoruckiego
zwanymi dalej „stronami porozumienia”.
 
Strony porozumienia powołując się odpowiednio na uchwałę nr XXXIV/382/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski jednostkom samorządu terytorialnego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010/2011 oraz uchwałę nr XXXIX/190/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 09.11.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Włocławskiego zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010/2011 postanawiają zawrzeć porozumienie następującej treści:
 
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010 – 2011 znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
 
§ 2. Termin realizacji powierzonych zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010 – 2011 ustala się na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r.
 
§ 3. Strony ustalają niżej wyszczególniony zakres usług świadczonych przez Miasto i Gminę Chodecz:
1. Pełną gotowość do zimowego utrzymania dróg oraz ulic leżących w ciągach tych dróg przyjmuje się na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r. Przez określenie ,,pełnej gotowości’’, rozumie się gotowość sprzętu i zgromadzenie materiałów w ilościach niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2. W terminie od 20 listopada 2010 r. do 15 marca 2011 r. Miasto i Gmina Chodecz, bez interwencji ze strony Powiatu Włocławskiego będzie – z chwilą wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących pogorszenie przejezdności – podejmowała akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie miasta i gminy a także usuwała skutki gołoledzi i śliskości pośniegowej i podejmowała działania zapobiegające ich wystąpieniu. W okresie od dnia 1 do 20 listopada 2010 r. i od dnia 15 do 31 marca 2011 r.  Miasto i Gmina Chodecz wyżej wymienione czynności prowadzić będzie wyłącznie na pisemne polecenie Powiatowego Zarządu Dróg. Za każdy dzień prowadzenia przez Miasto i Gminę Chodecz zimowego utrzymania dróg powiatowych w tym okresie przysługiwać będzie 1/30 ustalonej miesięcznej dotacji.
3. Miasto i Gmina Chodecz będzie prowadzić likwidowanie skutków zimy na drogach powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg na terenie miasta i gminy przez zgarnianie śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz posypywanie środkami uszorstniającymi i chemicznymi w zależności od potrzeb.
4. Usunięcie po okresie zimowym materiałów uszorstniających wysypanych zimą, w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 
§ 4. 1. Do realizacji zadań określonych porozumieniem, Miasto i Gmina Chodecz zapewnia niezbędny sprzęt, tj. jedną piaskarkę z pługiem średnim, jedną koparko – ładowarkę, operatorów w liczbie niezbędnej do funkcjonowania sprzętu w przypadku konieczności jego pracy w ciągu 24 godzin oraz środki uszorstniające i sól drogową do zwalczania śliskości i gołoledzi we własnym zakresie.
2. Gmina zadania może prowadzić we własnym zakresie lub zlecić innemu wykonawcy w drodze przetargu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami).
 
§ 5. 1.  Miasto i Gmina Chodecz ponosi pełną odpowiedzialność za skuteczne i terminowe wykonanie, przyjętego do realizacji zakresu prac.
2. Kontrolę prawidłowości realizowanych prac prowadzić będzie ze strony Powiatu Włocławskiego, Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.
3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Miasta i Gminy Chodecz wyznacza się: P. Henryka Grzybowskiego - tel. (0-54) 284 80 36, 694 242 591 oraz P. Eugeniusza Nowakowskiego – tel. (0-54) 284 80 70 (wew.14), 600 494 267.
4. W przypadku stwierdzenia przez Powiat Włocławski nienależytego wykonania czynności objętych porozumieniem, za każdy dzień występowania nieprawidłowości w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg, zostanie potrącona 1/30 ustalonej miesięcznej dotacji, co zostanie potwierdzone wpisem do Dziennika Meldunków prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.
5. Powiat Włocławski zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powtarzania się sytuacji określonych w ust. 4.
6. Zerwanie przez Miasto i Gminę Chodecz porozumienia w czasie jego trwania, spowoduje naliczenie przez Powiat Włocławski kary w wysokości 70% miesięcznej dotacji.
 
§ 6. 1. Środki chemiczne do zwalczania śliskości i gołoledzi będą stosowane przez Miasto i Gminę Chodecz zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami).
2. Wykaz środków chemicznych do zwalczania śliskości i gołoledzi dopuszczonych do stosowania na drogach powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg określa załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
3. Powiat Włocławski dopuszcza stosowanie wymienionych środków chemicznych na drogach powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg i jednocześnie zabrania ich stosowania na obiektach mostowych.
 
 
§ 7. 1. Za wykonanie przedmiotu porozumienia w sezonie zimowym 2010 – 2011,  Powiat Włocławski przekaże Miastu i Gminie Chodecz dotację miesięczną w wysokości 12.710,93 zł (słownie: dwanaście tysięcy, siedemset dziesięć złotych 93/100).
2. Długości dróg w poszczególnych standardach / powierzchnię jezdni powierzonych do zimowego utrzymania oraz wysokość przysługującej dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Przekazana przez powiat dotacja celowa podlega rozliczeniu zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
4. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność użycia sprzętu ciężkiego, Powiat może zwiększyć dotację miesięczną określoną w ust. 1. procentowo, odpowiednio do zaistniałych warunków atmosferycznych.
5. Zwiększenie dotacji o którym mowa w ust. 4 każdorazowo będzie rozpatrywane przez Zarząd Powiatu w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg.
6. Strony ustalają, że na realizację zadań określonych w § 1, Powiat Włocławski będzie przekazywał na konto gminy: BS Lubraniec O/Chodecz 76 9559 1014 0000 0127 2000 0003 dotację ustaloną w ust. 1 i 5 do końca każdego miesiąca. Za miesiące listopad i grudzień do dnia 31.12.2010 r.
7. Należność za ostatni miesiąc zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg, będzie zapłacona przez Powiat Włocławski po zakończeniu czynności określonych w § 3 ust. 4 porozumienia, potwierdzonych protokołem odbioru.
8. W przypadku niedotrzymania terminów płatności wymienionych w ust. 6 i 7, stronie przyjmującej przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych na zwłokę.
 
§ 8. Za szkody osób trzecich powstałe w czasie wykonywania zadań będących przedmiotem porozumienia odpowiedzialność solidarnie ponoszą strony porozumienia.
 
§ 9. Zmiana treści porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,        w postaci ANEKSU. Strona dążąca do zmiany treści porozumienia jest zobowiązana przedstawić argumentację uzasadniającą zmianę.
 
§ 10. 1. Kwestie sporne, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane między stronami porozumienia w formie pisemnych aneksów.
2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w sposób określony w ust. 1 sprawę rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.
 
§ 11. Integralną część niniejszego porozumienia stanowią:
- załącznik nr 1 – wykaz dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie Miasta i Gminy Chodecz, długości dróg w poszczególnych standardach / powierzchnię jezdni powierzonych do zimowego utrzymania oraz wysokość przysługującej dotacji, powierzonych przez Powiat Włocławski do zimowego utrzymania,
- załącznik nr 2 -  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
 
§ 12. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Aby zapoznać się z załącznikiem nr 1, należy kliknąć tutaj (54kB) word
 

Wytworzył: Starosta Włocławski (10 listopada 2010)
Opublikował: Bogdan Nowicki (6 grudnia 2010, 09:57:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1244

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij