2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Porozumieni nr EST.I.0116-POR-188/2010 w sprawia stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

POROZUMIENIE Nr EST.I.0116-POR-188/2010
W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW
DZIENNYCH LICEÓW I TECHNIKÓW
 
Porozumienie zawarte w dniu 18 listopada 2010 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Michała Korolko i Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Czesława Ficnera, działających na podstawie uchwały nr 28/387/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważniania pracowników Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w imieniu województwa w zakresie zaciągania zobowiązań pieniężnych oraz zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty zwanym dalej „Województwem” a
Powiatem Włocławskim z siedzibą we Włocławku
posiadającym numer NIP 888 24 03 080
i Regon 91 086 8553 reprezentowanym przez:
Jana Ambrożewicza – Starostę Włocławskiego
i Kazimierza Kacę – Wicestarostę zwanym dalej „Powiatem”.

§ 1
Na podstawie uchwały nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmienionej uchwałą nr XXXVII/921/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r., na wniosek Starosty,  Zarząd Województwa uchwałą nr 84/1412/10 z dnia 26 października 2010 r.  przyznał stypendia uczniom:
1) Jaroszewska Lidia - Zespół Szkół  w Chodczu
2) Chmielewski Dominik Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie
3) Piekarska Patrycja  - Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące w Lubrańcu
4) Proszowska Monika - Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - Liceum Ogólnokształcące
 
§ 2
1. Stypendium przysługuje w okresie od września 2010 r. do czerwca 2011 r.  i wynosi .... złotych miesięcznie na każdego ucznia.
2. Uczeń traci prawo do przyznanego stypendium w przypadku relegowania go ze szkoły lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania  poza Województwo Kujawsko-Pomorskie.
3. Wypłatę stypendium wstrzymuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Powiat uzyskał informację o zaistnieniu przesłanki utraty stypendium.

§ 3
1.Na realizację niniejszego porozumienia Województwo przekaże do budżetu Powiatu środki finansowe za okres od września 2010 r. do grudnia 2010 r. w łącznej wysokości 4 800,00  złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych)  w ciągu 14 dni po podpisaniu niniejszego porozumienia przez obie strony i przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego.
2.Wysokość i tryb przekazania środków finansowych za okres od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r. będą określone aneksem do niniejszego porozumienia, który zostanie sporządzony po uchwaleniu budżetu Województwa na 2011 r. lub w przypadku nie uchwalenia go do 31.12.2010 r., na podstawie obowiązującego od stycznia 2011 r. projektu budżetu Województwa na 2011 r.

§ 4
1. Starosta przekazuje środki finansowe podległym szkołom w miesięcznych transzach w celu wypłaty stypendiów uczniom „z góry” do piątego dnia każdego miesiąca.
2. Kwoty stypendiów należnych uczniom wymienionym w § 1 za okres przed przekazaniem środków przez Województwo za 2010 r., wypłacone zostaną jednorazowo łącznie z kolejną ratą stypendium.
3. Zasada, o której mowa w ust.2 dotyczy także stypendiów płatnych z budżetu Województwa za 2011 r.

§ 5
Środki finansowe o których mowa w § 3 Województwo przekaże na rachunek bankowy Powiatu Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy
Nr konta 27 9550 0003 2001 0075 3919 0001.

§ 6
1. Starosta po dokonaniu wypłat przez szkoły, przesyła Województwu zbiorcze rozliczenie zawierające zestawienie kopii dokumentów potwierdzających dokonanie wypłat stypendiów, poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w imieniu  Powiatu w terminach:
1) do dnia 10 stycznia 2011 r. – za okres od września 2010 r.  do grudnia 2010 r.,
2) do dnia 10 lipca 2011 r. – za okres od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r.
2. Nie wydatkowane środki finansowe, o których mowa w § 3 ust.1 Powiat zwraca w terminie do dnia 30 grudnia 2010 r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Banku PKO BP S.A. Oddział  2 w Toruniu nr 12 1020 5011 0000 9802 0119 5700.
3. Nie wydatkowane środki finansowe, o których mowa w § 3 ust.2 Powiat zwraca w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji.

§ 7
1. Powiat zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji dotyczącej kosztów realizacji zadania w sposób umożliwiający ocenę jego wykonania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Województwu przysługuje prawo kontroli sposobu wydatkowania dotacji, dokonywanych rozliczeń i gospodarowania przyznanymi środkami.

§ 8
Województwu przysługuje prawo do rozwiązania porozumienia bez wypowiedzenia w przypadku:
1) stwierdzenia wykorzystania nawet części dotacji na inne cele niż określone w porozumieniu,
2) nieterminowego wykonania zadania,
3) zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania.

§ 9
1. W przypadku stwierdzenia wydatkowania środków niezgodnie z porozumieniem Powiat zobowiązany jest do ich zwrotu w części zakwestionowanej wraz z odsetkami w wysokości liczonej jak dla zaległości podatkowych odpowiednio do czasu dysponowania  nimi przez Powiat.
2. Termin zwrotu środków wraz z należnymi odsetkami, w przypadku o którym mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia otrzymania od Województwa pisemnego wezwania.

§ 10
Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wytworzył: Starosta Włocławski (18 listopada 2010)
Opublikował: Bogdan Nowicki (9 grudnia 2010, 09:42:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 850

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij