2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Toruńskiego...


POROZUMIENIE
z dnia 11 grudnia 2009 r.
 
w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Toruńskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego
zawarte pomiędzy:
1. Powiatem Włocławskim reprezentowanym przez :
Starostę Włocławskiego - Jana Ambrożewicza,               
Wicestarostę Włocławskiego - Kazimierza Kacę                     
i
2. Powiatem Toruńskim reprezentowanym przez :
Starostę Toruńskiego – Mirosława Graczyka,   
Wicestarostę Toruńskiego – Dariusza Mellera, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Danuty Jabłońskiej-Drążela.

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia są warunki i sposób przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Toruńskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej lub § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455).
2. Szczegółowy wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do porozumienia.
3. Szczegółową listę wychowanków, o których mowa w ust. 1 wraz z ich danymi osobowymi zawiera załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Podmiotem prowadzącym Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Brzeziu jest Powiat Włocławski.
2. Zobowiązanym do przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 1 ust. 1  jest Powiat Toruński.

§  3. 1. Podstawą rozliczenia umawiających się stron z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych określony jest w załączniku nr 3 do porozumienia.
4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zobowiązany jest do poinformowania o zmianie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, co będzie stanowić aktualizację załącznika nr 3 do porozumienia.

§ 4. Rozliczenie udzielonej dotacji odbywa się na podstawie pisemnej informacji wystawianej przez Powiat Włocławski potwierdzającej jej wykorzystanie. Rozliczenie udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej następuje nie później niż do 15 stycznia roku następnego po roku budżetowym, w którym udzielono dotacji. 

§ 5. Wykorzystanie udzielonej dotacji upływa 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym udzielono dotacji. 

§ 6. Powiat Toruński zobowiązuje się do przekazywania Powiatowi Włocławskiemu co miesiąc środków finansowych z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w kwocie stanowiącej iloczyn dzieci wskazanych w załączniku nr 2 do porozumienia i  średnio miesięcznego  kosztu utrzymania dziecka w placówce, ustalonego zgodnie z § 3 porozumienia.
2. Przekazywanie środków finansowych ustalonych w sposób i na warunkach określonych w ust. 1 następować będzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Powiat Toruński informacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku o liczbie dzieci i ilości dni ich pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Włocławski na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego we Włocławku Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Włocławek nr 27 9550 0003 2001 0075 3919 0001.
3. W razie niedotrzymania przez Powiat Toruński ustalonego w ust. 2 terminu przekazania środków finansowych z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiatowi Włocławskiemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
4. Każdorazowa zmiana ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych spowoduje aktualizację załącznika nr 2 do porozumienia dokonywaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 25 września 2009 r. 

§ 9. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Powiatu Włocławskiego sąd powszechny.

Wytworzył: Starosta Włocławski (11 grudnia 2009)
Opublikował: Bogdan Nowicki (14 kwietnia 2011, 08:34:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1451

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij