BIURO RADY I OCHRONY INFORMACJI

Biuro Rady i Ochrony Informacji
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek
e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl

Naczelnik Biura Rady i Ochrony Informacji -  Lech Chymkowski
pokój nr 48
tel. 54 230-46-62

tel.  54 230-46-07 (Obsługa rady powiatu i jej komisji) - pokój nr 47
fax. 54 230 46 68
 

 
Biuro Rady i Ochrony Informacji realizuje zadania w zakresie zapewnienia techniczno-administracyjnej obsługi rady i jej komisji oraz ochrony informacji niejawnych należące w świetle odpowiedniej ustawy do właściwości pionu ochrony.

Do podstawowego zakresu działania biura należy w szczególności:
1) realizacja zadań związanych z organizacyjnym i merytorycznym przygotowaniem pierwszej sesji nowo wybranej rady oraz innych zadań związanych z konstytuowaniem się rady i wyborem jej komisji  wraz z przygotowaniem projektów odpowiednich uchwał rady w tych sprawach;
2) prowadzenie kancelaryjno-biurowej obsługi rady i jej komisji, w tym:
a) gromadzenie i kompletowanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i poszczególnych komisji,
b) kompletowanie i przygotowanie do wysyłki materiałów dla radnych i osób zaproszonych na sesje rady i posiedzenia komisji rady powiatu,
c) opracowywanie z obrad rady i jej komisji wszelkich materiałów oraz przekazywanie ich właściwym adresatom,
d) sporządzanie protokołów z obrad rady i komisji rady,
e) prowadzenie rejestrów:
- uchwał rady,
- wniosków i opinii komisji,
- interpelacji, zapytań i wniosków radnych;
3) przygotowanie od strony techniczno-organizacyjnej działalności kontrolnej rady i jej komisji;
4) przygotowywanie projektów uchwał  rady oraz projektów opinii, stanowisk i wniosków komisji rady w sprawach, w których rada lub jej komisja jest ich inicjatorem i które wykraczają poza merytoryczny zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu i inne komórki organizacyjne starostwa;
5) podejmowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów planów pracy rady i jej komisji;
6) przekazywanie naczelnikom wydziałów, kierownikowi samodzielnego referatu i osobom zajmującym samodzielne stanowiska pracy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu planów pracy rady powiatu i jej komisji w celu terminowego przygotowania odpowiednich materiałów lub skoordynowania przez odpowiednie wydziały przygotowania takich materiałów przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz inne podmioty przewidziane do ich przygotowania;
7) przekazywanie właściwym adresatom treści interpelacji, zapytań i wniosków składanych przez radnych w trakcie sesji rady powiatu i okresie międzysesyjnym do zarządu, starosty lub imiennie do poszczególnych członków zarządu w celu przygotowania projektu odpowiedzi;
8) koordynowanie prac związanych z terminową realizacją zadań, o których mowa w pkt 5 i 6;
9) koordynowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń rady z jej odpowiednikami z innych samorządów;
10) upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działalności rady i jej komisji;
11) przekazywanie uchwał rady do organów nadzoru oraz podmiotom zobowiązanym do ich wykonania;
12) opracowywanie na potrzeby rady, we współpracy z kierownikami innych komórek organizacyjnych starostwa oraz kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu i kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży, zbiorczych informacji o przebiegu wykonania jej uchwał;
13) ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych,  umieszczanie oświadczeń na powiatowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, opracowywanie z upoważnienia przewodniczącego rady projektu corocznych informacji, o jakiej mowa w ustawie, oraz przechowywanie i archiwizowanie przeanalizowanych oświadczeń;
14) koordynowanie, w zakresie ustalonym przez przewodniczącego rady, pracami związanymi z prowadzonymi postępowaniami w sprawach skarg  dotyczących działalności zarządu, starosty i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży;
15) sporządzanie dla Wydziału Finansowo-Księgowego informacji dotyczących obecności radnych na posiedzeniach rady i jej komisji;
16) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem przez właściwy wydział propozycji zmian statutu i regulaminu oraz ich zmian stosownie do inicjatyw rady, zarządu i starosty;
17) sprawowanie nadzoru i bieżącej kontroli nad projektami uchwał rady kierowanymi pod jej obrady w części dotyczącej ich strony formalnej – w zakresie ustalonym lub zleconym przez starostę;
18) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
19) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne przy współudziale wydziału właściwego w sprawach wewnętrznych;
20) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
21) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
22) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
23) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
24) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
25) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
26) realizowanie innych zadań określonych dla pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych i starosty w ustawie, o której mowa w punkcie poprzedzającym;
27) wykonywanie innych zadań określonych dla tej komórki organizacyjnej w regulaminie oraz zleconych do realizacji przez przewodniczącego rady i dotyczących organizacji pracy rady i jej komisji, a także wynikających z zarządzeń i decyzji starosty.

Wytworzył: Lech Chymkowski (21 lutego 2011)
Opublikował: Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska (24 lutego 2011, 20:01:15)

Ostatnia zmiana: Emilia Kordylewska (1 lutego 2019, 11:19:11)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3909

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij