Wydział Budownictwa


Wydział Budownictwa

  ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

e-mail:starostwo@powiat.wloclawski.pl

Naczelnik Wydziału - Robert Żelazek
tel. 54 230-46-51

pok. 14, 15, 19, 20, 21, 33

nr tel. 54 230-46-09, 54 230-46-15, 54 230-46-16, 54 230-46-20, 54 230-46-22.
 

Wydział Budownictwa realizuje zadania w zakresie administracji budowlanej, nadzorowania oraz realizowania inwestycji budowlanych, prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.

Do podstawowego zakresu zadań wydziału z zakresu administracji budowlanej należy w szczególności:
1) wykonywania zadań starosty i powiatu wynikających z ustawy Prawo budowlane, w szczególności w zakresie:
a) sprawowania nadzoru urbanistyczno-budowlanego,
b) sprawowania nadzoru techniczno-budowlanego,
c) prowadzenia spraw związanych z nakładaniem obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym oraz obowiązku ustanowienia nadzoru inwestorskiego i zapewnienia nadzoru autorskiego,
d) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
e) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
f) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
g) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem, na wniosek właściwego zarządcy drogi, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
h) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji zmieniających i udzielających pozwolenia na budowę,
i) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
j) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
k) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego,
l) przyjmowania zgłoszeń dotyczących zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz zgłaszaniem sprzeciwu w tych sprawach,
ł) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłaszaniem sprzeciwu w tych sprawach,
m) prowadzenia spraw związanych z nakładaniem obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
n) prowadzenia spraw związanych z nakładaniem obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę na roboty budowlane nieobjęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
o) przyjmowania zgłoszeń dotyczących rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz z nakładaniem obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę robót nieobjętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
p) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji rozstrzygających o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub terenu sąsiedniej nieruchomości,
q) wydawania dzienników budowy i prowadzenia odpowiedniego rejestru,
r) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego lub użytkowego dla ustanowienia odrębnej własności lokalu,
s) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynków mieszkalnych dla celów dodatku mieszkaniowego,
t) prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,
u) prowadzenia spraw związanych z uzgadnianiem rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach  zamkniętych;
2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności w zakresie prowadzenia analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;
3) prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego;
4) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
5) planowanie, projektowanie i realizowanie inwestycji budowlanych prowadzonych przez starostwo oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z odrębnych uchwał organów powiatu oraz wydawanych dyspozycji starosty, z wyłączeniem inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz z wyłączeniem bieżących napraw i konserwacji nie wymagających uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz zgłoszeń odpowiednim organom, w tym:
a) opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących realizowania inwestycji w tym wspólnej obsługi jednostek w tym zakresie,
b) planowanie inwestycji budowlanych i remontów obiektów budowlanych w starostwie powiatowym i jednostkach organizacyjnych,
c) opracowywanie zbiorczych propozycji rzeczowych i finansowych do wieloletnich programów inwestycyjnych powiatu, a także budżetu powiatu i wieloletnich prognoz finansowych,
d) przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
e) uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
f) zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
g) zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
h) opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych,
i) bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
j) przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
k) uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
l) prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
ł) rozliczanie inwestycji i remontów, w tym zatwierdzanie w odpowiednim zakresie dowodów księgowych, rozliczanie płatności, naliczanie kar umownych;
6) nadzorowanie i udział w realizowaniu poszczególnych etapów inwestycji drogowych mieszczących się w zadaniach Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie wynikającym z odrębnych regulacji wewnętrznych lub uchwał organów powiatu;
7) monitorowanie rynku dofinansowań zewnętrznych dla projektów inwestycyjnych oraz a w zakresie zleconym przez starostę lub wynikającym z odrębnych uchwał organów powiatu dla innych zadań, w tym:
a) inicjowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych,
b) przygotowywanie wniosków o dofinansowania z funduszy zewnętrznych,
c) koordynowanie projektów realizowanych w wydziale, dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
d) monitorowanie, rozliczanie projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;
8) opracowywanie projektów programów, strategii i planów rozwojowych powiatu określonych w ustawach a także porozumieniach zawieranych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
10) inne zadania określone w regulaminie oraz wynikające z zarządzeń i decyzji starosty.


Wytworzył: Zarząd Powiatu we Włocławku (31 stycznia 2019)
Opublikował: Kamil Ściślewski (31 lipca 2017, 14:18:15)

Ostatnia zmiana: Emilia Kordylewska (5 marca 2019, 09:18:43)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 693

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij