Wydział Finansowo-Księgowy

Wydział  Finansowo-Księgowy

ul. Cyganka 28,
87-800 Włocławek

pok. 29,30,31,32,33
e-mail starostwo@powiat.wloclawski.pl

tel. 54 230-46-19 (Skarbnik Powiatu)
tel. 54 230-46-70 (Główny Księgowy)

tel. 54 230-46-06 (budżet i sprawozdawczość)
tel. 54 230-46-17 (księgowość, płace)


Skarbnik Powiatu: Jolanta Sakowska

Główny Księgowy: Irena Nowakowska


Wydział Finansowo-Księgowy realizuje zadania w zakresie opracowywania projektu budżetu powiatu, nadzoru i kontroli jego wykonywania, obsługi finansowo-księgowej starostwa oraz przygotowywania i wykonywania kontroli finansowej.

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektu budżetu powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu;
2) dokonywanie bieżącej analizy i kontroli sprawozdań i rozliczeń pod względem finansowym dotyczących wykorzystania dotacji budżetowych przekazywanych przez powiat innym podmiotom, a także okresowych analiz z wykonania budżetu powiatu i budżetu starostwa;
3) przygotowywanie informacji oraz  sprawozdania z wykonania budżetu powiatu;
4) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej starostwa;
5) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu powiatu oraz budżetu starostwa;
6) naliczanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników starostwa;
7) dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych;
8) dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od wynagrodzeń oraz podatku VAT;
9) naliczanie i dokonywanie wypłat diet dla radnych na podstawie wykazów obecności sporządzanych przez inne komórki organizacyjne właściwe w sprawach obsługi rady i zarządu;
10) prowadzenie obsługi finansowej Funduszu  Świadczeń Socjalnych oraz funduszy celowych prowadzonych w ramach finansowania określonych zadań;
11) prowadzenie rozrachunków z tytułu należności budżetowych i Skarbu Państwa;
12) bieżące informowanie merytorycznych komórek organizacyjnych o stanie należności wymagalnych;
13) prowadzenie postępowań egzekucyjnych należności budżetowych i Skarbu Państwa oraz nadzór nad realizacją zadań komórek organizacyjnych określonych w § 15 pkt 14, w szczególności w zakresie zapobiegania przedawnianiu roszczeń;
14) współpraca oraz bieżące informowanie stanowiska radcy prawnego o wynikach sądowej egzekucji należności budżetowych i Skarbu Państwa w sprawach, w których radca prawny działa jako pełnomocnik;
15) współdziałanie z bankami, urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych;
16) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, przeprowadzania inwentaryzacji oraz instrukcji obiegu dokumentów księgowych, a także projektów uchwał rady i zarządu dotyczących w szczególności: budżetu, finansów;
17) opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych dotyczących obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania zasad, udzielania i rozliczania podmiotom zewnętrznym dotacji z budżetu powiatu;
18) prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego, w tym opracowywanie odpowiednich regulacji organów powiatu;
19) realizowanie, w zakresie odpowiadającym merytorycznym kompetencjom wydziału oraz zgodnie z zasadami określonymi przez starostę, zadań z zakresu kontroli zarządczej w szczególności poprzez planowanie oraz wykonywanie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz komórkach organizacyjnych starostwa;
20) prowadzenie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych powiatu;
21) współdziałanie z Regionalna Izbą Obrachunkową i innymi organami kontrolnymi;
22) dokonywanie kontroli na zlecenie rady oraz ewentualne uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną;
23) sporządzanie informacji, ocen i analiz z zakresu kontroli, dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej, rady i zarządu;
24) prowadzenie ewidencji dokumentów finansowo-księgowych wpływających do starostwa – według zasad i w sposób określony w przepisach prawa oraz wewnętrznych zarządzeniach starosty;
25) sprawowanie bieżącej kontroli nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych oraz terminowością regulowania zobowiązań;
26) podejmowanie i prowadzenie spraw związanych z ujawnionymi okolicznościami wskazującymi na naruszenie w starostwie, jednostkach organizacyjnych powiatu i innych jednostkach utworzonych przez powiat dyscypliny finansów publicznych, w tym przygotowywanie projektów zawiadomień właściwego rzecznika dyscypliny o takich okolicznościach;
27) sprawowanie nadzoru nad gospodarką mieniem powiatu, w tym nad opracowywaniem projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu i sposobu gospodarowania składnikami majątku wchodzącego w skład mienia powiatu, przygotowywaniem i przeprowadzaniem inwentaryzacji majątku powiatu oraz procesem jego ubezpieczenia;
28) przekazywanie przy użyciu odpowiedniej aplikacji sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzielonej pomocy publicznej sporządzanych przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu oraz nadzór nad rzetelnością przedmiotowych sprawozdań;
29) prowadzenie spraw związanych z organizacją ochrony tajemnicy skarbowej oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
30) prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim, w tym opracowaniem odpowiednich projektów uchwał organów powiatu;
31) inicjowanie postępowań w sprawie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi audytora wewnętrznego, współpraca w zakresie realizacji zadań oraz rozliczanie zawartych umów;
32) wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla wydziału
z zarządzeń i decyzji starosty.

Wytworzył: Rada Powiatu (25 lutego 2011)
Opublikował: Gracja Hofman (25 lutego 2011, 08:26:43)

Ostatnia zmiana: Emilia Kordylewska (15 maja 2019, 08:17:22)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4909

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij