Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Św. Antoniego 49

87-800 Włocławek

Naczelnik Wydziału - Zygmunt Bałuta
tel: 54 230 46 93
naczelnik.ggn@powiat.wloclawski.pl

Geodeta Powiatowy - Wiesław Lamparski
tel: 54 230 46 94
geodeta@powiat.wloclawski.pl


Numery telefonów:
54 230-46-80 Centrala/fax
54 230-46-81 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
54 230-46-88 Gospodarka nieruchomościami
54 230-46-89 Wydawanie wypisów i wyrysów
54 230-46-90 oraz 54 230-46-85 Ewidencja Gruntów i Budynków
54 230-46-86 Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

email: podgik@powiat.wloclawski.pl
email: nieruchomosci@powiat.wloclawski.pl
email: ewidencja@powiat.wloclawski.pl
email: koordynacja@powiat.wloclawski.pl

godziny pracy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
poniedziałek, środa, czwartek  7.30 - 15.30
wtorek  7.30 - 17.00
piątek  7.30 - 14.00


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania wynikające dla starosty i organów powiatu z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o księgach wieczystych i innych ustaw, nie należące w świetle regulaminu do zakresu zadań innych wydziałów.

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:
1) zakładanie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;
3) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających klasyfikację;
4) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i wydawanie opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
5) zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
6) współpraca z jednostkami prowadzącymi branżową ewidencję sieci uzbrojenia terenu; 7) przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji celowych z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
8) prowadzenie czynności administracyjnych związanych z projektowaniem i zakładaniem osnów szczegółowych;
9) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
10) prowadzenie czynności administracyjnych związanych z zakładaniem mapy zasadniczej, 11) prowadzenie czynności administracyjnych związanych z informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
12) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
13) nakładanie kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
14) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;
15) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem darowizn między Skarbem Państwa i jednostką samorządu terytorialnego;
16) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub nieodpłatnym oddawaniem w użytkowanie wieczyste;
17) prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości Skarbu Państwa;
18) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczanie;
19) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa; 20) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lub oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej lub bezprzetargowej
21) prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem umów o oddanie gruntów Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste stosownie do Kodeksu cywilnego;
22) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o wygaśnięciu ustanowionego trwałego zarządu;
23) ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;
24) naliczanie dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej;
25) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
26) prowadzenie spraw związanych z podwyższaniem stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd; 27) prowadzenie spraw związanych z aktualizowaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;
28) wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego;
29) składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego;
30) występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku;
31) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o wywłaszczaniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej;
32) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej;
33) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
34) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody; 35) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody; 36) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu;
37) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności; 38) sporządzanie map i tabel taksacyjnych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych wykonanego przez rzeczoznawców majątkowych;
39) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisanie w katastrze nieruchomości;
40) prowadzenie spraw związanych z aktualizowaniem wartości katastralnej nieruchomości, 41) regulacja prawna nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
42) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej wraz z niezbędną dokumentacją;
43) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki;
44) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadanie na własność nieruchomości dzierżawcom i o ustalaniu ceny nabycia;
45) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu;
46) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nabyciu własności nieruchomości oraz ustalaniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy i innych tytułów niż dzierżawca;
47) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o zwolnieniu od obowiązku uiszczania ceny nabycia przez repatriantów;
48) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
49) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
50) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieodpłatnie w drodze decyzji Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
51) prowadzenie spraw związanych z występowaniem do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
52) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
53) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nieodpłatnie na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;
54) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
55) prowadzenie spraw związanych z przejęciem nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
56) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
57) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomości wchodzących w skład mienia powiatu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów wynikających, przede wszystkim, z ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce komunalnej a także odpowiedniej uchwały rady powiatu w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wraz z przygotowywaniem odpowiednich projektów uchwał rady i zarządu w tych sprawach oraz projektów umów i innych dokumentów;
58) opiniowanie pod względem merytorycznym spraw, w tym wniosków i projektów odpowiednich uchwał organów powiatu przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, dotyczących w szczególności obciążania oraz wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność powiatu a oddanych w trwały zarząd jednostkom przez nich kierowanym, z uwzględnieniem w procesie ich opiniowania obowiązujących przepisów wynikających, przede wszystkim, z ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego, a także odpowiedniej uchwały rady powiatu w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata; 59) prowadzenie spraw związanych z: a) ustalaniem wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe,w tym odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wydanych na wniosek właściwego zarządcy drogi, b) wydawaniem decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy;
60) prowadzenie spraw wynikających dla powiatu z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a dotyczących w szczególności przygotowania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu;
61) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wykazu nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;
62) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
63) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie odpowiadającym właściwości wydziału;
64) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie spraw związanych z kompetencjami starosty reprezentującego Skarb Państwa;
65) prowadzenie prac związanych z ustalaniem odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne;
66) dokonywanie, przy współudziale z wydziałem właściwym w sprawach finansowych, wpisu na hipotekę należności powiatu i Skarbu Państwa;
67) przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenia należności powiatu i Skarbu Państwa, z jednoczesnym zawiadomieniem wydziału właściwego w sprawach finansowych;
68) prowadzenie spraw dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu państwa oraz nieruchomości powiatu, o ile dla prowadzenia tych spraw nie jest właściwa inna jednostka organizacyjna powiatu;
69) prowadzenie spraw związanych z członkostwem powiatu w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym realizowanie projektów finansowanych ze środków pozyskiwanych we współpracy ze związkiem, w szczególności projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
70) realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w tym m.in. prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i ich przekazywanie właściwy organom;
71) wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla wydziału
z zarządzeń i decyzji starosty.
Geodeta Powiatowy realizuje zadania należące do właściwości starosty wynikające z przepisów art. 6a ust.1 pkt. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, opisane w art. 7d ww. ustawy, w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu: - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust.1a pkt 2, - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, której mowa w art. 4 ust.1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”, - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art.4 ust.1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1 b,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust.1e pkt 1 i 2;
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6) przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji celowych z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
7) prowadzenie czynności administracyjnych związanych z informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
8) nakładanie kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodeta Powiatowy w zakresie wykonywania obowiązków wynikających bezpośrednio z ustawy podlega bezpośrednio staroście. Geodeta Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Państwowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wytworzył: Rada Powiatu (21 lutego 2011)
Opublikował: Urszula Runowska (7 marca 2011, 09:31:18)

Ostatnia zmiana: Emilia Kordylewska (5 marca 2019, 09:24:07)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5399

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij