2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 49/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 28.07.2011 r. w sprawie określenia trybu oraz procedur związanych z przyjmowaniem i dokonywaniem analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym.

Zarządzenie nr 49/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie określenia trybu oraz procedur związanych z przyjmowaniem i dokonywaniem analizy danych zawartych w  oświadczeniach o stanie majątkowym

Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku w związku z § 18 ust. 2 pkt 9 i § 24 ust. 2 pkt 13 tego Regulaminu oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]), zarządza się co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa tryb oraz szczegółowe procedury wykonywania w starostwie zadań związanych z przyjmowaniem i dokonywaniem analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym składanych przez osoby do tego zobowiązane.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2]);
2) starosta – Starostę Włocławskiego;
3) przewodniczący rady – Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku;
4) radny – radnego Rady Powiatu we Włocławku; 
5) oświadczenie majątkowe – oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w art. 25c ust. 1 ustawy;
6) osoba zobowiązana – osobę, o której mowa w art. 25 c ust. 1 ustawy;
7) starostwo – Starostwo Powiatowe we Włocławku;
8) komórka organizacyjna – komórkę organizacyjną w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku;
9) pracownik – osobę zatrudnioną w starostwie.

§ 3. 1. Składanie oświadczeń majątkowych odbywa się wyłącznie w sekretariacie starostwa, a przyjmowanie ich należy wyłącznie do obowiązków pracownika tego sekretariatu, który na każdym egzemplarzu odciska pieczęć wpływu, po czym niezwłocznie rejestruje je w dzienniku korespondencyjnym (obydwa egzemplarze pod jednym numerem).
2.Prowadzenie ewidencji, przechowywanie i udostępnianie oświadczeń majątkowych, prowadzenie wszelkiej korespondencji w tych sprawach, a także dokonywanie analizy danych
w nich zawartych oraz przygotowywanie projektu informacji, o których mowa w art. 25c ust. 12 ustawy, należy do zadań:
1) Biura Rady i Ochrony Informacji, w przypadku oświadczeń majątkowych składanych przez radnych do przewodniczącego rady;
2) Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, w przypadku oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane, inne niż te, o których mowa w pkt 1, składanych do starosty.
3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, każda w zakresie swojej właściwości, prowadzą, aktualizowany na bieżąco, imienny wykaz osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych zawierający w szczególności datę powstania obowiązku i termin do złożenia oświadczenia majątkowego. Na podstawie wykazu komórki te monitorują wywiązywanie się osób zobowiązanych z terminów do złożenia oświadczeń majątkowych określonych w ustawie.
4. W każdym ujawnionym przypadku nie dochowania terminu, o którym mowa w ust. 3, pracownik właściwej komórki organizacyjnej, bezpośrednio realizujący, na podstawie posiadanego zakresu czynności, zadania określone w ust. 2, zobowiązany jest do niezwłocznego inicjowania działań, o których mowa w art. 25c ust. 5a ustawy.

§ 4. 1. Czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2. mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający imienne upoważnienie starosty do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.[3]), z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.
2. Tryb udzielania upoważnień, o których mowa w ust. 1, określa odrębne zarządzenie starosty.
3. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie przepisy ustawy wymienionej w ust. 1 oraz obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

§ 5. Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku do spraw pracowniczych na bieżąco i niezwłocznie przekazuje naczelnikowi komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2
pkt 2, pisemne informacje o pracownikach i innych osobach, wobec których, na skutek konkretnego zdarzenia wynikającego z przepisów prawa pracy, powstał obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, podając w nich:
1) imię (imiona) i nazwisko pracownika lub innej osoby;
2) rodzaj zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku;
3) datę zdarzenia i termin do złożenia oświadczenia majątkowego.

§ 6. 1. Pracownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2, bezpośrednio realizujący, na podstawie posiadanego zakresu czynności, zadania określone w tym przepisie, po otrzymaniu zadekretowanych oświadczeń majątkowych przez osoby, do których są kierowane, i zarejestrowaniu ich zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawdzają, czy oświadczenie majątkowe:
1) zostało złożone na właściwym druku i przez osobę zobowiązaną;
2) jest oznaczone w związku z jakim zdarzeniem jest składane (objęcie stanowiska, opuszczenie stanowiska, oświadczenie roczne);
3) czy jest podpisane.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie określonym w ust. 1 pracownik sprawdzający oświadczenie majątkowe, niezwłocznie informuje o tym bezpośredniego przełożonego i za jego aprobatą podejmuje odpowiednie działania w stosunku do osoby zobowiązanej, w celu ich usunięcia.
3. Po zakończeniu prac, o których mowa w ust. 1 i 2, jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego niezwłocznie przesyłany jest do właściwego urzędu skarbowego.

§ 7. 1. Pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, dokonujący analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych przygotowuje pod nadzorem naczelnika tej komórki projekt informacji, o której mowa w art. 25c ust. 12 ustawy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez radnych, o ile pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, i jej naczelnik, niezależnie od posiadanych upoważnień, o którym mowa w § 4 ust. 1, posiadają do tego pisemne, indywidualne imienne upoważnienia udzielone przez przewodniczącego rady.
3. W przypadku analizowania danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych osobiście przez przewodniczącego rady, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa
w ust. 2, uczestniczy w przygotowywaniu przez przewodniczącego rady informacji, o której mowa w art. 25c ust. 12 ustawy.
4. Zakres analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, oprócz wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 25c ust. 8 ustawy, obejmuje w szczególności:
1) sprawdzenie terminowości złożenia oświadczenia;
2) sprawdzenia formalnej poprawności, kompletności i jednoznaczności oświadczenia.

§ 8. 1. Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych co roku powinna zostać zakończona najpóźniej w terminie do dnia 15 września każdego roku, a wszystkich pozostałych w terminie 30 dni od daty ich złożenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na podstawie analiz, o których w ust. 1, komórki organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 2, w terminie do dnia 30 września każdego roku przygotowują projekt informacji, o której mowa w art. 25c ust. 12 ustawy. W projekcie informacji uwzględnia się wyniki analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby zobowiązane co roku za rok miniony oraz analiz danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych w ciągu roku, w innych terminach, w związku ze zdarzeniami, z których wynika obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.
3. Projekty informacji, o których mowa w ust.2, podpisane odpowiednio przez starostę i przewodniczącego rady  stają się informacjami odpowiednio starosty i przewodniczącego rady w rozumieniu art. 25c ust. 12 ustawy.
4. Po podpisaniu informacji przez starostę podlega ona niezwłocznemu przekazaniu przewodniczącemu rady.  

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2011 r.[1] Zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.793, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.

[3] Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, poz. 711, z 2007 r. Nr  165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497.

Wytworzył: Starosta Włocławski (28 lipca 2011)
Opublikował: Bogdan Nowicki (28 lipca 2011, 14:49:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1222

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij