2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 2/06 Starosty Włocławskiego z dnia 11.01.2006 r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym we Włocławku.


Zarządzenie nr 2/06 Starosty Włocławskieg z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, w związku z art. 18 ust. 1 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) zarządza się, co następuje :

§ 1. Wprowadza się do użytku służbowego „Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym we Włocławku” – zwane dalej „szczegółowymi wymaganiami”, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Do czasu uzyskania akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wprowadzenia w życie dokumentacji bezpieczeństwa systemów lub sieci informatycznej, o których mowa w § 5 ust. 2 szczegółowych wymagań, projekty dokumentów lub innych niż dokument materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą „zastrzeżone” – zwane dalej „informacjami zastrzeżonymi”, do sporządzenia i drukowania których przewiduje się użycia sprzętu komputerowego, mogą być sporządzane wyłącznie na następujących jednostanowiskowych zestawach komputerowych:
1) będącym na wyposażeniu wydziału xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o numerze inwentarzowym XX XX-XX-X;
2) będącym na wyposażeniu wydziału xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o numerze inwentarzowym XX XX-XX-X;
3) będącym w użytkowaniu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
o numerze inwentarzowym XX XX-XX-XX;
4) będącym na wyposażeniu  xxxxxxxxxxxxxx, o numerze inwentarzowym  XX XX-XX-X.
2. Sporządzanie projektów dokumentów lub innych niż dokument materiałów zawierających informacje zastrzeżone, przy użyciu jednostanowiskowego zestawu komputerowego określonego w ust. 1, odbywać się może wyłącznie na przenośnym nośniku informatycznym (dyskietce lub płycie CD) bez zapisywania ich treści na dysku twardym, a ich drukowanie bezpośrednio z tego nośnika w miejscu ich wytworzenia.
3. Dla każdego nośnika informatycznego, na którym sporządzano projekt dokumentu lub innego niż dokument materiału zawierającego informacje zastrzeżone, jego autor sporządza opis tego, który podlega zatwierdzeniu przez bezpośredniego przełożonego. Na podstawie opisu nośnik taki każdorazowo podlega rejestracji w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez bezpośredniego przełożonego.
4. Opis i rejestr, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać w szczególności:
1) rodzaj nośnika (dyskietka, płyta CD) i jego typ;
2) ilość utworzonych na nośniku plików, tytuły tych plików oraz ilość miejsca zajętego przez poszczególne pliki;
3) ilość miejsca zajętego na nośniku przez wszystkie pliki.
5. Nośnik informatyczny, o którym mowa w ust. 2, od momentu sporządzenia wydruku projektu pozostaje u sporządzającego projekt dokumentu, a po podpisaniu dokumentu podlega fizycznemu zniszczeniu w sposób uniemożliwiający odtworzenie zapisanej na nim treści, z zastrzeżeniem ust. 6. W zniszczeniu nośnika uczestniczy pracownik sporządzający projekt dokumentu, jego bezpośredni przełożony oraz inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, a fakt zniszczenia nośnika odnotowuje się w rejestrze, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie, poprzez złożenie w nim podpisów osób uczestniczących w zniszczeniu.
6. Jeżeli nośnik informatyczny, o którym mowa w ust. 2, z zapisaną na nim treścią, ma być jeszcze przez jakiś czas przechowywany, to może być przechowywany tylko i wyłącznie
z zachowaniem zasad określonych w § 8 szczegółowych wymagań.
7. Po upływie czasu przechowywania nośnika, o którym mowa w ust. 6, przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
8. Hasło dostępu do komputerów wchodzących w skład zestawów, o którym mowa w ust. 1, stanowiące tajemnicę służbową oznaczoną klauzulą zastrzeżone, ustala administrator systemu i udostępnia je wyłącznie pracownikom obsługującym dany zestaw.
9. Administrator sytemu prowadzi rejestr ustalanych haseł dostępu, w którym ewidencjonuje również czasookresy ich zmian. Rejestr przechowywany jest w kancelarii tajnej.
10. Pracownik obsługujący zestaw, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do:
1) codziennej kontroli komputera wchodzącego w skład tego zestawu przed rozpoczęciem pracy, w celu stwierdzenia stanu zastosowanych zabezpieczeń;
2) każdorazowego odłączenia zestawu od sieci teleinformatycznej (internetu) przed przystąpieniem do sporządzania projektu dokumentu lub innego niż dokument materiału zawierających informacje zastrzeżone, jeżeli zestaw ten podłączony jest do takiej sieci;
3) bieżącej kontroli komputera, o którym mowa w pkt 1, i zawartości jego dysku twardego po każdym sporządzeniu na tym stanowisku projektu dokumentu lub innego niż dokument materiału zawierającego informacje zastrzeżone.
11. Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego zobowiązany jest do okresowej kontroli komputerów wchodzących w skład zestawów, o których mowa w ust. 1, i zawartości ich dysku twardego. W przypadku stwierdzenia pozostawienia na dysku twardym zapisanej treści projektu dokumentu lub innego niż dokument materiału opatrzonego klauzulą „zastrzeżone” lub wyższą, inspektor ten niezwłocznie informuje bezpośredniego przełożonego pracownika, który sporządzał ten projekt.
12. Odpowiedzialność za przestrzeganie środków bezpieczeństwa określonych w ust. 1 – 11 spoczywa na sporządzającym projekt dokumentu, jego bezpośrednim przełożonym oraz inspektorze bezpieczeństwa teleinformatycznego – odpowiednio do wyznaczonych im zadań.

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów, kierownikom innych komórek organizacyjnych oraz pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz innym pracownikom – odpowiednio do zadań powierzonych im w szczegółowych wymaganiach, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Naczelnicy wydziałów i kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych udostępnią niniejsze zarządzenie podległym pracownikom, którym powierzono zadania określone w szczegółowych wymaganiach i uzyskają ich pisemne potwierdzenie zapoznania się z tym zarządzeniem.

§ 4. Pracownik Starostwa Powiatowego we Włocławku zobowiązany do realizacji zadań i przestrzegania zasad określonych w § 2 oraz w szczegółowych wymaganiach, który nie realizuje i nie przestrzega ich, podlega odpowiedzialności porządkowej przewidzianej w przepisach prawa pracy.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych.     

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aby zapoznać się z załącznikiem należy kliknąć tutaj (91kB) word
 


Wytworzył: Starosta Włocławski (11 stycznia 2006)
Opublikował: Bogdan Nowicki (2 lutego 2006, 11:27:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1668

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij