2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 51/2004 z dnia 06.12.2004 r. w sprawie powołania składu oraz trybu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgim

Zarządzenie nr 51/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 6 grudnia   2004 roku w sprawie powołania składu oraz trybu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005 oraz dla studentów w roku akademickim 2004/2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz § 7 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005, stanowiącego załącznik Nr 2 do  uchwały Nr  XXI/240/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 sierpnia 2004 r. oraz  § 7 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla  uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, w roku szkolnym 2004/2005,  stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XXI/240/04 Rady Powiatu we Włocławku  z dnia 7 sierpnia 2004 r. w sprawie  zgłoszenia do konkursu projektów stypendialnych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, zatwierdzenia regulaminów przyznawania stypendiów oraz określenia  dla Zarządu Powiatu kierunków dalszych działań w zakresie realizacji Strategii Rozwoju powiatu Włocławskiego na lata 2001 -2015 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2004 – 2006 – zatwierdza się co następuje:

§ 1


Powołuję Komisję Stypendialną do przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 oraz do przyznawania stypendiów dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, w roku szkolnym 2004/2005,  zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Jolanta Pijaczyńska – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – przewodniczący,
2) Arkadiusz Gąsiorowski – radny, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz do spraw Unii Europejskiej,
3) Piotr Zbonikowski – radny, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz do spraw Unii Europejskiej,
4) Ewa Zaparuszewska – dyrektor Zespołu Szkół i RCKU w Starym Brześciu,
5) Sylwia Andrzejczak – inspektor, Wydział Budżetowo – Finansowy.

§ 2


Obsługę techniczną i administracyjną działania Komisji zapewnia Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3


1.  Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący.
2. Członków Komisji powiadamia się o posiedzeniu na 4 dni przed jego rozpoczęciem listownie lub  telefonicznie lub faxem.

§ 4


1. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja nie rozpatruje wniosku.
3. Dokonując wyboru uczniów i studentów do otrzymania stypendium Komisja działa w oparciu o przepisy określone w Regulaminach stanowiących załącznik 1 i załącznik 2 do  wymienionej we wstępie w podstawie prawnej uchwały nr XXI/240/04 z dnia 7 sierpnia 2004 r.  Rady Powiatu we Włocławku..

§ 5


1. Komisja po analizie formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje wyboru:
1) 340 uczniów kwalifikujących się do otrzymania stypendium w roku szkolnym 2004/2005,
2) 27 studentów kwalifikujących się do otrzymania stypendium w roku akademickim 2004/2005,
3) ustala listę rezerwową w wysokości 10 % wnioskowanej liczby stypendystów (10% uczniów oraz 10% studentów).
2. Przy wyłanianiu uczniów i studentów kwalifikujących się do otrzymania stypendium Komisja zobowiązana jest do zachowania wskaźników określonych w aktualnym Uzupełnieniu  ZPORR,  w szczególności  zachowania wskaźnika procentowego liczby osób korzystających z projektów stypendialnych określającego 45% udziału mężczyzn i 55% udziału kobiet.

§ 6


1. Komisja wykonuje swoje zadania z zachowaniem zasady kolegialności.
2. Komisja rozpatruje indywidualnie każdy wniosek, wydając swoją opinię.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.
4. W przypadku równej ilości głosów ,, za ” i ,, przeciw ” przewodniczący Komisji zarządza powtórne głosowanie.

§ 7


Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia Komisji wraz z zaopiniowanymi wnioskami o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium, Komisja przekazuje staroście.

§ 8


Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania Staroście Włocławskiemu protokołu z posiedzenia Komisji wraz z wnioskami.

§ 9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył: Starosta Włocławski (6 grudnia 2004)
Opublikował: Bogdan Nowicki (24 grudnia 2004, 08:50:32)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (18 stycznia 2005, 12:34:42)
Zmieniono: usystematyzowano zgodnie z datą wytworzenia informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1454

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij