2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 2/15 Starosty Włocławskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego "KOBRA-15" we współdziałania z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami ....


  Zarządzenie Nr 2/15
Starosty Włocławskiego
z dnia  28 stycznia 2015 r.
 
  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego        ,,KOBRA-15- we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami, organami wojskowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego
 
Na podstawie  § 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz.150), w związku z „Planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego we Włocławku na 2015 rok” zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W dniu 26 czerwca 2015 roku na terenie Powiatu Włocławskiego przeprowadzone będzie w ramach szkolenia obronnego - ćwiczenie powiatowe pod kryptonimem ,,KOBRA- 15 na temat „ Doskonalenie  funkcjonowania jednostek administracji samorządowej wraz  z organami administracji zespolonej i niezespolonej w sytuacji zagrożenia konfliktem polityczno-militarnym oraz prowadzenia działań obronnych na części terytorium państwa” oraz współdziałanie administracji samorządowej z organami wojskowymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny 
 
§ 2. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się:
 
1. Sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Włocławskiego(powiatu gminy)  oraz  Systemu Stałych Dyżurów; 
2. Sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do  wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań w związanych  z funkcjonowaniem Systemu  Stałych Dyżurów;
3. Sprawdzenie przygotowania organów i sił systemu ratowniczego Powiatu Włocławskiego do realizacji zadań w procesach osiągania wyższych stanów gotowości  obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności;
4. Sprawdzenie stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w  ramach Akcji Kurierskiej;
5. Sprawdzenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów na terenie Powiatu Włocławskiego oraz  służb, inspekcji i straży do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
6. Sprawdzenie w praktyce poziomu przygotowania członków Powiatowego i Gminnych Zespołu Zarządzania Kryzysowego do realizacji zadań w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych systemu ratowniczego Powiatu     Włocławskiego;
7. Sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Starosty Włocławskiego ↔ Stały Dyżur Wójtów, Burmistrzów oraz  służb, inspekcji i straży.
 
§ 3. 1 W ćwiczeniu wezmą udział organy szczebla powiatowego, gminnego wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi:
1) Starosta Włocławski;
2) Wójt Gminy Lubanie
3) Burmistrzowie: M. Kowal, Brześć Kujawski, Lubienia Kujawskiego Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Chodcza;
4) Wójtowie Gmin: Włocławek, Choceń, Fabianki, Boniewo, Baruchowo, Kowal;

2. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży:
1) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku;
2) Komendant Miejski Policji we Włocławku j;
3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku;
4) Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku;
5) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Włocławku.
3.Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku.
4.Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku;

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu:
1) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.;
2) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych we Włocławku z/s w Jarantowicach;
3) pozostałe jednostki organizacyjne powiatu według ustaleń Zespołu Autorskiego Ćwiczenia.

6. Naczelnicy wydziałów starostwa, samodzielne stanowiska oraz inne współpracujące podmioty realizujące zadania obronne na terenie Powiatu Włocławskiego.
7.Pozostałe podmioty według ustaleń Zespołu Autorskiego  Ćwiczenia.
8.Komendanci oraz wybrane elementy struktur organizacyjnych:
1) Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (ROADA);
2) wybranych Formacji Obrony Cywilnej;
3) pozostałe elementy struktur według ustaleń Zespołu Autorskiego Ćwiczenia.

9. Stały Dyżuru Starosty Włocławskiego oraz Stały Dyżur Wójtów, Burmistrzów z terenu Powiatu Włocławskiego.
10. Kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy oraz kurierzy przewidziani do  rozwinięcia Akcji  Kurierskiej w starostwie powiatowym, a także  w wyznaczonych do ćwiczenia w jednostkach samorządowych szczebla  gminnego.
11. Członkowie Powiatowego oraz Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, wyznaczeni pracownicy starostwa, gmin oraz wyznaczonych powiatowych służb, inspekcji i straży realizujących zadania  obronne.

§ 4.1.Ćwiczeniem będzie kierował Starosta Włocławski.
2.Na Zastępcę Kierownika Ćwiczenia wyznacza się:
1)Wójta Gminy Lubanie
2)Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

3. Powołuje się Zespół Autorski Ćwiczenia w składzie:
1) Pan Piotr Krygier Naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku-Kierownik Zespołu Autorskiego;
2) Pan Janusz Piasecki Zastępca Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku- Zastępca Kierownika Zespołu Autorskiego;
3) Pan Adam Ciesielski podinspektor zatrudniony w Wydziale Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku- członek Zespołu
4) Pan Janusz Lambarski przedstawiciel Wójta Gminy Lubanie- członek Zespołu
5) Pan Stanisław Dykowski Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku - członek Zespołu
6) Pan Krzysztof Rakowski Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku- członek Zespołu
7) Pan Marcin Jaworski  przedstawiciel Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku- członek Zespołu

4. Kierownik Zespołu Autorskiego uzgodni i przedstawi Staroście Włocławskiemu do zatwierdzenia „Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia” do dnia 20 marca 2015 roku oraz „Plan przeprowadzenia ćwiczenia” do dnia 20 kwietnia  2015 roku.
5. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Zespół Autorski opracuje  niżej wymienioną dokumentację
1) Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia
2) Plan przeprowadzenia ćwiczenia;
3) Założenia do ćwiczenia;
4) Plan podgrywki;
5) Inne dokumenty robocze.

§ 5.1 Podstawę opracowania planu przeprowadzenia ćwiczenia stanowi ,,Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia” uzgodniona z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
2. Ćwiczenie należy prowadzić metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych z częściowym udziałem stanu osobowego ćwiczących struktur  organizacyjnych oraz na mapach i planach w oparciu o ustalenia planu operacyjnego funkcjonowania powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz przyjętych  założeniach.
 
§ 6.1. Koszty przeprowadzenia ćwiczenia zabezpiecza się ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 5.000,00 złotych brutto. Pozostałe koszty ćwiczenia obronnego pokryte mogą być ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego. Naczelnika Wydziału Zarządzania ,Administracji i Bezpieczeństwa starostwa zobowiązuje się do wystąpienia  z odpowiednim wnioskiem do Zarządu Powiatu we Włocławku.
2. Głównego Księgowego starostwa zobowiązuję do rozliczenia środków finansowych uzyskanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy uzyskanych w ramach  dotacji celowych(uzgodnienia)
 
§ 7. Naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa
starostwa  zobowiązuję do zabezpieczenia potrzeb materiałowych  lokalowych, transportowych i wyżywienia niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia  ćwiczenia w oparciu o uzgodnienia z Kierownikiem Ćwiczenia.

§ 8. Na czas ćwiczenia przydziela się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa starostwa funkcję Rzecznika Prasowego  i zobowiązuję do współpracy z mediami.
 
§ 9. Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązuję się do kontroli przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 
§ 10. Meldunków dotyczących sposobu wykonywania zadań oraz użytych sił  i  środków Starosta Włocławski wysłucha w ramach Konferencji Głównej, który w ramach podsumowania przedstawi całościową ocenę przebiegu wszystkich etapów ćwiczenia i stopnia zrealizowania zakładanych celów szkoleniowych.

§ 11. Całość opracowanej dokumentacji z przebiegu ćwiczenia uczestnicy przekażą do Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa starostwa do dnia 30 lipca 2015 roku.
 
§ 12. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30 lipca 2015 roku.                                                                                                    Starosta Włocławski
                                                                                                        Kazimierz Kaca
 

Wytworzył: Starosta Włocławski (28 stycznia 2015)
Opublikował: Emilia Kordylewska (29 stycznia 2015, 12:49:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij