2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie Nr 17/2011
Starosty Włocławskiego
z dnia 21 lutego 2011 r.


w sprawie wdrożenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku
 
Na podstawie § 48  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku,
w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]), zarządza się co następuje:
      § 1. Zarządzenie określa zakres zadań oraz terminy wdrożenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku uchwalonego przez Radę Powiatu
we Włocławku w dniu 21 lutego 2011 roku uchwałą nr III/54/11, zwanej dalej „uchwałą”.
§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) starosta – Starostę Włocławskiego;
2) starostwo – Starostwo Powiatowe we Włocławku;
3) sekretarz – Sekretarza Powiatu;
4) regulamin – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku stanowiący załącznik do uchwały nr V/65/07 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 23 marca 2007 r.;
5) nowy regulamin – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku,
o którym mowa w § 1;
6) instrukcja kancelaryjna – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
Nr 14, poz. 67);
7) pracownik – osobę zatrudnioną w starostwie niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy;
8) stanowisko urzędnicze – stanowisko urzędnicze w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.[2]);
9) stanowisko pomocnicze i obsługi – stanowisko pomocnicze i obsługi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.);
10) pracownik zajmujący samodzielne stanowisko pracy – pracownika zatrudnionego na stanowisku, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 9 i 10 regulaminu oraz pracownika zatrudnionego na stanowisku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt  8 – 11 nowego regulaminu;
11) komórki organizacyjne – wydziały i stanowiska określone w § 12 ust. 1 regulaminu oraz wydziały i samodzielne stanowiska pracy określone w § 13 ust. 1 nowego regulaminu;
12) naczelnik wydziału – pracownika zatrudnionego na stanowisku naczelnika wydziału oraz pracownika, któremu starosta powierzył pełnienie obowiązków naczelnika wydziału;
13) zarządzenie – niniejsze zarządzenie.
§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi, realizujący swój zakres zadań w ramach komórek organizacyjnych określonych w § 12 ust. 1 regulaminu – podlegających reorganizacji lub likwidacji, stają się pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych określonych w § 13 ust. 1 nowego regulaminu – przejmujących te zadania, z zachowaniem dotychczasowych stanowisk.
2. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym realizuje w dniu wejścia w życie zarządzenia zadania, które w wyniku wejścia w życie uchwały, podlegają przejęciu przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną, pracownik ten staje się pracownikiem tej komórki, która przejmuje większość tych zadań. W kwestiach spornych rozstrzyga sekretarz.
§ 4. 1. W terminie 2 dni od daty wejścia w życie zarządzenia naczelnik wydziału właściwego
w sprawach organizacji:
1) przygotuje dla starosty imienne wykazy pracowników, w stosunku do których, w wyniku wejścia w życie uchwały oraz zmiany struktury organizacyjnej i zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, wystąpi konieczność zaproponowania zmiany warunków pracy określonych dla nich w dotychczasowych umowach o pracę związanej ze zmianą miejsca wykonywanej pracy (komórki organizacyjnej);
2) uwzględniając zmiany wynikające z wejścia w życie uchwały zweryfikuje aktualny stan imiennych pieczątek pracowniczych i po uzgodnieniu z sekretarzem podejmie działania
w celu:
a) wycofania zdezaktualizowanych pieczątek w dniu wejścia w życie uchwały,
b) zamówienia i zabezpieczenia nowych pieczątek na dzień wejścia w życie uchwały;
3) przedstawi staroście propozycje ewentualnych zmian lokalowych i przemieszczeń pracowników z uwzględnieniem nowej struktury organizacyjnej powstałej po wejściu
w życie uchwały
2. W przypadku przeprowadzenia zmian i przemieszczeń, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, naczelnik wydziału wskazanego w ust. 1, zobowiązany jest do  bieżącego  dokonywania niezbędnych zmian ewidencyjnych składników majątku ruchomego poddawanego przemieszczeniu.
3. Po zakończeniu zmian i przemieszczeń, o których mowa w ust. 2, naczelnik wydziału wskazanego w ust. 1, z uwzględnieniem nowej struktury organizacyjnej, niezwłocznie doprowadzi do wprowadzenia niezbędnych zmian na głównej tablicy informacyjnej oraz informacjach na poszczególnych kondygnacjach w budynku starostwa, a także na powiatowej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5.  1. Naczelnicy wydziałów i pracownicy zajmujący stanowiska pracy, o których mowa
w § 12 ust. 1 regulaminu, uwzględniając strukturę organizacyjną i zakres zadań ustalony
w nowym regulaminie dla poszczególnych komórek organizacyjnych, z dniem wejścia w życie zarządzenia, niezwłocznie dokonają inwentaryzacji prowadzonych spraw, rejestrów i ewidencji, a następnie, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) akta spraw ostatecznie zakończonych przygotują do przekazania i do dnia wejścia w życie uchwały przekażą do archiwum zakładowego;
2) przygotują wykazy prowadzonych spraw, rejestrów i ewidencji, które nie zostały przekazane do archiwum zakładowego i które zgodnie z zakresem zadań określonym w nowym regulaminie podlegają przekazaniu do innych komórek organizacyjnych;
3) w dniu wejścia w życie uchwały protokólarnie przekażą sprawy, rejestry i ewidencje,
o których mowa w pkt 2, naczelnikom wydziałów i pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w § 13 ust. 1 nowego regulaminu, zgodnie z ich właściwością wynikającą z tego regulaminu. 
2. Przepisy w ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się wyłącznie w przypadkach, gdy pracownik prowadzący do dnia wejścia w życie uchwały sprawy, ewidencje i rejestry podlegające przekazaniu w trybie tych przepisów, nie staje się pracownikiem komórki organizacyjnej właściwej w świetle nowego regulaminu do ich przejęcia, a przekazaniu podlegają wyłącznie sprawy, rejestry i ewidencje.
3. Szczegółowy sposób i tryb przekazywania dokumentacji, o którym mowa w ust. 1,
i postępowania z nią określa instrukcja kancelaryjna.
§ 6. 1. Naczelnik wydziału, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 nowego regulaminu,
w terminie do 3 dni od dnia wejścia w życie uchwały w porozumieniu z naczelnikami innych wydziałów i pracownikami zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach zweryfikuje indywidualne upoważnienia starosty udzielone poszczególnym pracownikom do wydawania
w jego imieniu decyzji administracyjnych, do przetwarzania danych osobowych oraz do wykonywania określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej wydanych na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a następnie:
1) sporządzi wykazy pracowników, posiadających odpowiednie upoważnienia;
2) wykazy, o których mowa w pkt 1, udostępni sekretarzowi oraz naczelnikom wydziałów utworzonych w ramach nowego regulaminu.
2. Na podstawie wykazów, o którym mowa w ust. 1, sekretarz i naczelnicy właściwych wydziałów niezwłocznie podejmą, w ramach obowiązujących procedur, działania zmierzające do cofnięcia podległym i nadzorowanym pracownikom nieaktualnych upoważnień i udzielenia nowych.
§ 7. 1. Naczelnicy wydziałów, o których mowa w § 13 ust. 1 nowego regulaminu, w terminie do 15 dni od dnia wejścia w życie uchwały przygotują i przedłożą staroście projekty regulaminów organizacyjnych wydziałów, sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi
w nowym regulaminie.
2. W terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego wydziału, naczelnik wydziału przygotuje zakresy czynności dla podległych pracowników.
3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust. 2, sprawuje pracownik zatrudniony na stanowisku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 nowego regulaminu, który na bieżąco informuje sekretarza i starostę o postępie prac w tym zakresie.
§ 8. Pracownik, o którym mowa w § 7 ust. 3, w porozumieniu z sekretarzem, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 15 dni od dnia wejścia w życie uchwały, przygotuje projekty zakresów czynności dla naczelników wydziałów oraz pozostałych pracowników, dla których taki wymóg wynika z nowego regulaminu.
§ 9. 1. Naczelnicy wydziałów i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy,
o których mowa w § 13 ust. 1 nowego regulaminu, z zachowaniem tryby określonego
w odpowiednim zarządzeniu starosty, każdy w ramach swojej właściwości, bezpośrednio po wejściu w życie uchwały, niezwłocznie wprowadzą do powiatowej strony internetowej
i Biuletynu Informacji Publicznej wszelkie zmiany wynikające z wdrożenia regulaminu.
2. Kontrolę nad realizacją zadań określonych w ust. 1, w zastępstwie administratora powiatowej strony internetowej i administratora powiatowej strony BIP, sprawuje informatyk, który zobowiązany jest do bieżącego informowania sekretarza o postępie prac w tym zakresie. 
§ 10. Nadzór nad realizacją zadań określonych w zarządzeniu oraz innych związanych
z wdrożeniem regulaminu należy do zadań sekretarza, któremu niniejszym udziela się w tym zakresie pełnomocnictwa starosty do podejmowania wszelkich działań w celu terminowego
i sprawnego jego wdrożenia.
§ 11. Sekretarz w realizacji zadań, o których mowa w § 10, może wydawać polecenia obowiązujące naczelników wydziałów i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy.
 2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej oraz indywidualnych spraw pracowniczych.
 3. Starosta może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa w ust. 1, o ile będą one wykraczały poza zakres określony zarządzeniem.
§ 12. Zadania i obowiązki określone w zarządzeniu dla sekretarza, podczas jego nieobecności, realizuje wicestarosta.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2011 roku.

[1] Zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
   poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.
[2] Zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494.
 


Wytworzył: Starosta Włocławski (21 lutego 2011)
Opublikował: Piotr Zimny (24 lutego 2011, 10:33:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1123

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij