2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wycofania z eksploatacji systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”.


ZARZĄDZENIE NR 21/2016
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

 
w sprawie wycofania z eksploatacji systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”.
 
                Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
we Włocławku, w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r. poz. 21 i 1224)  zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 20 maja 2016 roku wycofuje się z eksploatacji system teleinformatyczny
Z – 1 przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, zwany dalej „systemem TI”, posiadający akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego udzieloną w dniu 20 maja 2011 roku, w trybie art. 48 ust. 9 ustawy o ochronie informacji niejawnych, na okres 5 lat.
2. Wycofanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ramach procedury bezpieczeństwa IV.4/1 pkt 3 ustalonej dla systemu  TI w dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego,
a dotyczącej fizycznego zniszczenia kieszeniowego dysku twardego komputera współtworzącego ten system.
3. W dniu 20 maja 2016 roku komisja w składzie:
1)      Pan Kamil Ściślewski – Administrator systemu TI;
2)      Pan Lech Chymkowski – pełnomocnik ochrony, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu TI;
3)      Pan Adam Ciesielski – użytkownik systemu TI
dokona fizycznego zniszczenia dysku, o którym mowa w ust. 2.
4. Na okoliczność zniszczenia dysku, o którym mowa w ust. 2, pełnomocnik ochrony sporządzi protokół zniszczenia, który po jego podpisaniu przez wszystkich członków komisji i zatwierdzeniu przez starostę, włączy do akt sprawy dokumentacji, o której mowa w § 1
ust. 2.  
§ 2. 1. Po zniszczeniu dysku, o którym mowa w ust. 2:
1)      Administrator systemu TI przekaże pełnomocnikowi ochrony Książkę wydzielonego stanowiska komputerowego współtworzącego system TI, rejestry i ewidencje prowadzone dla tego stanowiska oraz nośniki informatyczne zawierające aktualizacje oprogramowania zainstalowanego na tym stanowisku;
2)      pełnomocnik ochrony odda do dyspozycji wydziału właściwego do spraw zarzadzania
i bezpieczeństwa następujące elementy wydzielonego stanowiska komputerowego współtworzącego system TI:
a)      stacjonarny komputer PC ABC DATA, model C830094C6300439, nr seryjny SN: 1010728, nr inwentarzowy: VIII-146-5 bez dysku twardego – 1 szt.,
b)      monitor LG nr SN: 606MAVD2W919, nr inwentarzowy: VIII-147-5 – 1 szt.
2. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie w starostwie elementów wydzielonego stanowiska komputerowego współtworzącego system TI, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 3. Bezpośredni użytkownicy systemu TI przechowają informatyczne nośniki danych zawierające kopie elektroniczne dokumentów nieelektronicznych wytworzonych w tym systemie do czasu zniesienia klauzuli „Zastrzeżone” nadanej dokumentom, dla których kopie te zostały wykonane, nie dłużej jednak niż do upływu terminu archiwizacji takich dokumentów wynikających z odrębnych przepisów. Nośniki te powinny być przechowywane w warunkach przewidzianych dla przechowywania dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.
§ 4. 1. Komisja, o której mowa w § 1 ust. 3, dokona też, z zachowaniem trybu, o którym mowa w § 1 ust. 4, fizycznego zniszczenia:
1)      egzemplarza nr 2 dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu TI, posiadającej kategorię archiwalnej „Bc” w rozumieniu obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej, na którą składają się następujące dokumenty:
a)      Szczególne wymagania bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym we Włocławku, znak sprawy:
Z-2/11.BROI.1410.3.2011, oznaczony klauzulą „Zastrzeżone”,
b)      Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”
w Starostwie Powiatowym we Włocławku, znak sprawy: Z-3/11.BROI.1410.4.2011, oznaczony klauzula „Zastrzeżone”;
2)      informatycznych nośników danych zawierających kopie bezpieczeństwa dokumentacji,
o której mowa w pkt 1, oraz kopie jej zmian, przechowywanych przez pełnomocnika ochrony, posiadających kategorię archiwalną „Bc” w rozumieniu obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej;
3)      kopii procedur bezpieczeństwa oznaczone klauzulą „Zastrzeżone”, posiadających kategorię archiwalną „Bc” w rozumieniu obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej, udostępnionych użytkownikom systemu TI przez pełnomocnika ochrony, z zastrzeżeniem ust. 2,
4)      Książki wydzielonego stanowiska komputerowego współtworzącego system TI prowadzonej przez administratora systemu TI, posiadającej kategorię archiwalną „Bc”
w rozumieniu obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej;
5)      informatycznych nośników danych zawierających kopie konfiguracji bazowej systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze współtworzącym system TI oraz nośników zawierających  okresowe aktualizacje programów zainstalowanych w tym komputerze;
6)      Rejestru haseł do uruchamiania komputera współtworzącego system TI prowadzonego przez administratora systemu TI, posiadającego kategorię archiwalną „Bc”
w rozumieniu obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej;
7)      Dziennika Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (IBT) prowadzonego przez tego inspektora, posiadającego kategorię archiwalną „Bc” w rozumieniu obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej.
2. Użytkownicy systemu TI zwrócą pełnomocnikowi ochrony do dnia 19 maja 2016 roku kopie procedur, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Kopie procedur bezpieczeństwa nieoznaczone klauzulą „Zastrzeżone” (jawne), udostępnione użytkownikom systemu TI przez pełnomocnika ochrony, podlegają fizycznemu zniszczeniu przez ich posiadaczy. Zniszczenia należy dokonać wyłącznie przy pomocy mechanicznych niszczarek. 
§ 5. Tracą moc:
1)      Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do realizacji zadań w zakresie teleinformatycznej ochrony informacji niejawnych;
2)      Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 16.04.2012 r. w sprawie odwołania administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do realizacji zadań w zakresie teleinformatycznej ochrony informacji niejawnych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2016 r. z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 20 maja 2016 r.

                                                                                                     Starosta Włocławski
                                                                                                         Kazimierz Kaca

Wytworzył: Starosta Włocławski (11 kwietnia 2016)
Opublikował: Kamil Ściślewski (11 kwietnia 2016, 14:59:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij