2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania upoważnień i pełnomocnictw


ZAB. 077.1.2011
 
Zarządzenie Nr 25/2011
Starosty Włocławskiego
z dnia 8 marca 2011 r.
 
w sprawie określenia trybu udzielania upoważnień i pełnomocnictw.
 
Na podstawie § 75 ust. 5  Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 8, poz. 109) oraz § 8  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]), zarządza się co następuje:
      § 1. 1. Zarządzenie określa sposób postępowania oraz ustala procedury dotyczące prowadzenia spraw związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw starosty.
        2. W sprawach dotyczących udzielania upoważnień i pełnomocnictwa przez zarząd powiatu stosuje się zasady i procedury określone w odpowiednim zarządzeniu starosty w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji obowiązków starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wobec organów powiatu i starosty.
        3. Do prowadzenia w starostwie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2,  mają zastosowanie odpowiednie przepisy instrukcji kancelaryjnej.
       § 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
  1) starosta – Starostę Włocławskiego;
  2) starostwo – Starostwo Powiatowe we Włocławku;
  3) sekretarz – Sekretarza Powiatu;
  4) regulamin – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku;
  5) instrukcja kancelaryjna – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
Nr 14, poz. 67);
  6) jednostka  – jednostkę organizacyjną powiatu oraz powiatową inspekcję i straż;
  7) kierownik jednostki – osobę zarządzającą i kierującą jednostką;
  8) pracownik – osobę zatrudnioną w starostwie lub w jednostce niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy;
  9) pracownik zajmujący samodzielne stanowisko pracy – pracownika zatrudnionego
w starostwie  na stanowisku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt  8 – 11 regulaminu;
  10) naczelnik wydziału – pracownika zatrudnionego w starostwie na stanowisku naczelnika wydziału oraz pracownika, któremu starosta powierzył pełnienie obowiązków naczelnika wydziału;
  11) zarządzenie – niniejsze zarządzenie.
        § 3. 1. Udzielenie upoważnienia może nastąpić z własnej inicjatywy starosty lub na wniosek:
  1) kierownika jednostki, gdy upoważnienie ma dotyczyć tego kierownika lub pracownika kierowanej przez niego jednostki;
  2) skarbnika, gdy  upoważnienie ma dotyczyć skarbnika, głównego księgowego starostwa
i innych pracowników starostwa w sprawach, o których mowa w art. 53 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych;
  3) sekretarza, w sprawach innych niż te, o których mowa w pkt 2, gdy  upoważnienie ma dotyczyć wicestarosty, sekretarza, naczelnika wydziału lub pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy;
  4) naczelnika wydziału, gdy upoważnienie ma dotyczyć pracownika kierowanego przez niego wydziału
- zwanych dalej „wnioskodawcami”.
         2. W przypadku udzielania upoważnienia z własnej inicjatywy starosty sprawy z tym związane prowadzi wydział właściwy w świetle regulaminu do prowadzenia rejestru upoważnień starosty.
        § 4.  1. Wnioskodawcy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3 występują z pisemnym wnioskiem o udzielenie upoważnienia bezpośrednio do starosty.
        2. Naczelnicy wydziałów występują w sprawach, o których mowa w ust. 1, do starosty za pośrednictwem sekretarza.
        3. Wnioski, o którym mowa w ust. 1 i 2, mogą dotyczyć wyłącznie pracowników realizujących w sposób ciągły odpowiedni zakres zadań należący, w świetle przepisów prawa, do właściwości starosty.
        4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, sekretarz opiniuje każdy wniosek co do jego zasadności i celowości uwzględniając, w szczególności, wymagania określone w ust. 3.
       § 5. Wniosek w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
  1) nazwę wnioskodawcy;
  2) imię i nazwisko, stanowisko oraz miejsce pracy pracownika, którego wniosek dotyczy (wydział, jednostka);
  3) podstawę prawną do udzielenia upoważnienia;
  4) szczegółowo sprecyzowany proponowany zakres przedmiotowy upoważnienia mieszczący się w granicach wskazanej podstawy prawnej do jego udzielenia;
  5) wskazanie, na podstawie rejestru upoważnień starosty, liczby pracowników posiadających aktualnie upoważnienie starosty w zakresie odpowiadającym zakresowi wskazanemu
we wniosku;
  6) uzasadnienie wskazujące, w szczególności, na koniczność udzielenia upoważnienia w świetle wymagań, o których mowa w § 4 ust. 3.
        § 6. 1. Rozpatrzony wniosek otrzymuje naczelnik wydziału, o którym mowa w § 3 ust. 2, który:
  1) w przypadku wniosku pozytywnie rozpatrzonego przygotowuje w 4 egzemplarzach projekt odpowiedniego upoważnienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
  2) w przypadku wniosku negatywnie rozpatrzonego informuje o tym fakcie na piśmie wnioskodawcę.
        2. Każdy projekt upoważnienia, przed przedłożeniem do podpisu starosty, wymaga opinii radcy prawnego.
        3. Podpisane przez starostę upoważnienie otrzymują:
  1) 1 egzemplarz upoważniony pracownik;
  2) 1 egzemplarz wnioskodawca;
  3) 1 egzemplarz w celu włączenia upoważnienia do akt osobowych pracownika:
     a) pracownik, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 regulaminu, gdy upoważnienie dotyczy pracownika starostwa lub kierownika jednostki,
     b) kierownik jednostki, gdy upoważnienie dotyczy pracownika tej jednostki;  
  4) 1 egzemplarz naczelnik wydziału, o którym mowa w ust. 1, w celu włączenia upoważnienia do akt sprawy oraz wprowadzenie go do rejestru upoważnień starosty.
        § 7. 1. Rejestr upoważnień starosty powinien zawierać:
  1) dane, o których mowa w § 5 pkt 2 – 4;
  2) datę udzielenia upoważnienia;
  3) datę cofnięcia upoważnienia;
  4) powód cofnięcia upoważnienia;
  5) uwagi.
        2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, podlega bieżącej i ciągłej aktualizacji.
       § 8. 1. Podpisane przez starostę upoważnienie stanowi podstawę do zakupu dla upoważnionego pracownika odpowiedniej imiennej pieczątki.
        2. Upoważniony pracownik może posługiwać się upoważnieniem i pieczątką, o której mowa
w ust. 1, wyłącznie przy załatwianiu spraw mieszczących się w granicach posiadanego upoważnienia.
        3. Wnioskodawca zobowiązany jest w sposób ciągły monitorować sposób korzystania przez upoważnionego pracownika z posiadanego upoważnienia, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w § 4 ust. 3 oraz korzystania z posiadanej pieczątki w zakresie prawidłowości jej stosowania.
        4. Nie przestrzeganie przez pracownika zakresu udzielonego upoważnienia oraz pieczątki,
o których mowa w ust. 2, stanowić będzie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych podlegające odpowiedzialności porządkowej przewidzianej w przepisach prawa pracy.
       § 9. 1. W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawcę lub ujawnienia przez innego pracownika w innych okolicznościach niewłaściwego wykorzystywania przez upoważnionego pracownika posiadanego upoważnienia lub pieczątki, wnioskodawca niezwłocznie występuje do starosty z pisemnym wnioskiem o cofnięcie pracownikowi posiadanego upoważnienia, przedstawiając w nim konkretne uzasadnienie. Przepis § 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
         2. W postępowaniu z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio stosuje się przepisy określone w § 6 z tym, że wniosek taki nie wymaga opinii radcy prawnego.
         3. Zaakceptowany przez starostę wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do niezwłocznego odebrania pracownikowi pieczątki, o której mowa w § 8 ust. 1.
        § 10. Postępowanie, o którym, mowa w § 9, podejmuje się każdorazowo i niezwłocznie
w przypadkach:
  1) rozwiązania stosunku prac z pracownikiem posiadającym upoważnienie starosty;
  2) zmiany stanowiska pracy pracownika, w ramach którego posiadał on udzielone upoważnienie starosty;
  3) zmiany zakresu zadań i obowiązków na zajmowanym stanowisku przez pracownika posiadającego udzielone upoważnienie starosty, który nie uzasadnia dalszego posiadania takiego upoważnienia.
       § 11. Określony w zarządzeniu sposób postępowania oraz ustalone procedury dotyczące prowadzenia spraw związanych z udzielaniem upoważnień starosty stosuje się odpowiednio
do prowadzenia spraw związanych z udzielaniem pełnomocnictw starosty.
       § 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2011 roku.
[1] Zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
   poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.Wytworzył: Starosta Włocławski (8 marca 2011)
Opublikował: Piotr Zimny (8 marca 2011, 13:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2098

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij