2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 52/04 z dnia 17.12.2004 r. w sprawie ustalenia zasad planowania dostaw, usług i robót budowlanych oraz sposobu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych związanych z ich realizacją.


Zarządzenie nr 52/04 Starosty Włocławskiego z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad planowania dostaw, usług i robót budowlanych oraz sposobu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych związanych z ich realizacją w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje:

§ 1.


Zarządzenie ustala zasady prowadzenia prac związanych z planowaniem, w ramach konstruowania projektu budżetu starostwa powiatowego, dostaw, usług i robót budowlanych oraz szczegółowy sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych
związanych z realizacją dostaw, usług i robót budowlanych – w ramach wykonywania budżetu w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

§ 2.


Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) radzie powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu we Włocławku,
2) staroście – należy przez to rozumieć Starostę Włocławskiego,
3) starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe we Włocławku,
4) regulaminie starostwa – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku,
5) budżecie powiatu – należy przez to rozumieć odpowiednią uchwałę Rady Powiatu
we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego,
6) budżecie starostwa – należy przez to rozumieć tę część budżetu powiatu, która dotyczy starostwa i pozostaje w dyspozycji starosty,
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.),
8) Wspólnym Słowniku Zamówień – należy przez to rozumieć załącznik I do Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy,
9) wydziale właściwym w sprawach rozwoju i promocji – należy przez to rozumieć Wydział Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji, działający w starostwie
na podstawie regulaminu starostwa,
10) wydziale właściwym w sprawach finansowych – należy przez to rozumieć Wydział Budżetowo-Finansowy, działający w starostwie na podstawie regulaminu starostwa,
11) wydziale – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjna starostwa, o której mowa
w § 1 ust. 3 pkt 10 regulaminu starostwa,
12) naczelniku wydziału – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 13 regulaminu starostwa,
13) zarządzeniu – należy przez to rozumieć niniejsze zarządzenie.

§ 3.


Ustalone w zarządzeniu zasady i sposób postępowania obowiązują naczelników wydziałów oraz innych pracowników starostwa zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy nie wchodzących w skład wydziału, wykonujących – zgodnie z ich zakresem zadań, określonym
w regulaminie starostwa, zarządzeniach starosty i indywidualnych zakresach czynności – zadania związane z planowaniem i realizacją dostaw, usług oraz robót budowlanych w ramach środków zadysponowanych na te cele w budżecie starostwa i wymagających w toku ich realizacji uruchamiania odpowiednich procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

§ 4.


1. W ramach prac nad projektem budżetu starostwa naczelnicy wydziałów i pracownicy starostwa, o których mowa w § 3, z zastrzeżeniem ust. 2, odpowiednio do zakresu swoich zadań, w terminie i w zakresie wyznaczonym przez naczelnika wydziału właściwego
w sprawach finansowych, przekazują temu naczelnikowi na piśmie propozycje zadań rzeczowych i finansowych, przewidywanych do umieszczenia ich w projekcie budżetu starostwa na rok następny. Zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym, a także związane z realizacją dostaw – wymagające w toku ich realizacji zastosowania odpowiednich procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w propozycjach tych powinny być wyodrębnione.
2. Naczelnik wydziału właściwego w sprawach rozwoju i promocji, w ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia w swoich propozycjach również zadania inwestycyjne i remontowe przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym
w ramach uchwalonych przez Radę Powiatu we Włocławku programów, strategii
i wieloletnich planów, a także zadania o tym samym charakterze dodatkowo zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w toku prac przygotowawczych nad projektem budżetu powiatu.
3. Naczelnik wydziału właściwego w sprawach finansowych, z zachowaniem terminów ustalonych przez radę powiatu w odpowiedniej uchwale, przedstawia zarządowi powiatu wstępną propozycję wszystkich zamierzeń inwestycyjnych, remontowych i związanych
z dostawami – przewidywanych do realizacji w ramach odpowiednich procedur  wynikających z ustawy –  zgłoszonych w trybie ust. 1 i 2 i dotyczących powiatu.
4. Wstępna decyzja zarządu powiatu podjęta po analizie propozycji, o której mowa w ust. 3, jest dla naczelnika właściwego w sprawach finansowych podstawą do uwzględnienia jej w dalszych pracach nad projektem budżetu powiatu.

§ 5.


1. Naczelnik wydziału właściwego w sprawach finansowych, po uchwaleniu budżetu powiatu i otrzymaniu układu wykonawczego budżetu starostwa, w terminie 30 dni informuje na piśmie naczelników wydziałów i pracowników starostwa, o których mowa w § 3, o wielkości środków zadysponowanych w budżecie starostwa na realizację na jego rzecz dostaw, usług i robót budowlanych.
2. Naczelnicy wydziałów i pracownicy starostwa, o których mowa w § 3, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania, sporządzają, w ujęciu rzeczowym i finansowym mającym pokrycie w środkach zadysponowanych w budżecie starostwa na określone cele, roczne plany dostaw, wykonania usług i robót budowlanych, a następnie przedkładają je staroście do zatwierdzenia.
3. Plany, o których mowa w ust. 2, po ich zatwierdzeniu, stanowią podstawę do niezwłocznego podjęcia, przez naczelników wydziałów i pracowników starostwa, o których mowa w § 3, prac związanych z przygotowywaniem odpowiednich procedur przetargowych na realizację zaplanowanych dostaw, usług i robót budowlanych.
4. Prace, o których mowa w ust. 3, realizowane są w trybie określonym w § 6.
5. Decyzję w sprawie rozpoczęciu każdej procedury przetargowej podejmuje każdorazowo starosta. Przepis § 10 ust. 2 pkt 1 regulaminu starostwa stosuje się odpowiednio.

§ 6.


1. Naczelnicy wydziałów i pracownicy starostwa, o których mowa w § 3, na podstawie planów, o których mowa w § 5 ust. 2, działając w porozumieniu z naczelnikiem wydziału właściwego w sprawach rozwoju i promocji, niezwłocznie podejmują prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, w tym w szczególności służących opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia itp., umożliwiających przygotowanie odpowiedniej procedury przetargowej.
2. Dokumenty przygotowane w trybie, o którym mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu naczelnikowi wydziału właściwego w sprawach rozwoju i promocji.
3. Naczelnik wydziału właściwego w sprawach rozwoju i promocji, z zachowaniem przepisu, o którym mowa w § 5 ust. 5, a w dalszym toku postępowania przepisów ustawy, podejmuje dalsze prace związane z ostatecznym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

§ 7.


1. W sprawach związanych z potrzebą zamawiania, na przestrzeni danego roku, dodatkowych robót budowlanych oraz usług należących do tej samej kategorii lub dostaw należących do tej samej grupy określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, które były objęte tokiem postępowania ustalonym w § 5 i 6, każdorazowe takie zamówienie powinno być poprzedzone opinią naczelnika wydziału właściwego w sprawach rozwoju i promocji.
2. Obowiązek uzyskania opinii, o której mowa w ust. 1, spoczywa na naczelnikach wydziałów i pracownikach starostwa, o których mowa w § 3, przygotowujących konkretne zamówienie.
3. Przy zamawianiu doraźnych dostaw, usług i remontów, które nie były objęte tokiem postępowania określonym w § 5 i 6, na każdym naczelniku wydziału i pracowniku, o którym mowa w ust. 2, przygotowującym i realizującym takie zamówienie, spoczywa obowiązek przestrzegania przepisów ustawy.
4. Sposób i tryb wystawiania oraz podpisywania zleceń i zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, realizowane w ramach procedur ustalonych w zarządzeniu, reguluje odrębne zarządzenie starosty.

§ 8.


1. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów i pracownikom starostwa, o których mowa w ust. 3.
2. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 9.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku..


Wytworzył: Starosta Wloclawski (17 grudnia 2004)
Opublikował: Bogdan Nowicki (24 grudnia 2004, 08:36:50)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (18 stycznia 2005, 12:34:28)
Zmieniono: usystematyzowano zgodnie z datą wytworzenia informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1477

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij