2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 12/13 Starosty Włocławskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad użytkowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku starostwa.

Zarządzenie nr 12/13 Starosty Włocławskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad użytkowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku starostwa.

Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne
  § 1. Zarządzenie ustala zasady i procedury związane z użytkowaniem w Starostwie Powiatowym we Włocławku, zwanym dalej „starostwem” systemu sygnalizacji włamania i napadu dotyczące:
1) nadawania i cofania uprawnień dla pracowników;
2) nadawania i cofania uprawnień dla strażników;
3) obsługi i użytkowania systemu sygnalizacji włamania i napadu.
   § 2. Użyte w dalszej części zarządzenia określenia oznaczają:
1) pracownik – pracownika samorządowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.[1]), zatrudnionego w starostwie;
2) służba ochrony – podmiot, który w ramach odpowiedniej umowy zabezpiecza całodobową ochronę fizyczną starostwa;
3) strażnik – pracownika służby ochrony;
4) strefa bezpieczeństwa – wydzielony w budynku starostwa obszar 3 (trzech) pomieszczeń biurowych, nr 47, 48 i 48a, przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych;
5) serwerownia – pomieszczenie lokalizacji serwerów i głównych łączy sieci zewnętrznych;
6) system sygnalizacji włamania i napadu, oznaczany dalej skrótem „SSWiN” – elektroniczne systemy pomocnicze funkcjonujące odpowiednio w strefie bezpieczeństwa, pomieszczeniach wydziału właściwego w sprawach komunikacji oraz pomieszczeniu serwerowni, wspomagające środki bezpieczeństwa fizycznego przetwarzanych tam informacji prawnie chronionych;
7) administrator SSWiN – podmiot, który w ramach umowy administruje i zarządza systemem sygnalizacji włamania i napadu lub wyznaczona przez starostę w odrębnym trybie osoba do administrowania i zarządzania SSWiN;
8) osoba uprawniona – pracownika lub inną osobę fizyczną posiadającą nadane uprawnienia do obsługi szyfratora SSWiN i ustalony kod PIN;
9) kod PIN – hasło ustalone przez osobę uprawnioną umożliwiające jej dostęp do określonych operacji systemowych w ramach uzyskanych uprawnień, w tym, między innymi, do uzbrajania i rozbrajania SSWiN;
10) poziom uprzywilejowania – zakres możliwych do wykonywania operacji systemowych za pomocą kodu PIN. Ilość i zakres poziomów uprzywilejowania określają możliwości techniczne SSWiN;
11) zarządzenie – niniejsze zarządzenie.
Nadawanie i cofanie uprawnień dla pracowników
   § 3. 1. Nadanie dla pracowników indywidualnych uprawnień do posiadania kodu PIN i obsługi odpowiedniego szyfratora  SSWiN może nastąpić wyłącznie na podstawie wniosku ich bezpośredniego przełożonego skierowanego do starosty, z zastrzeżeniem § 4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie pracownika mającego swoje faktyczne stałe miejsce pracy w pomieszczeniu objętym ochroną SSWiN.
    3. Rozpatrzony wniosek otrzymuje jego wnioskodawca, który:
1) wnioskowi pozytywnie rozpatrzonemu nadaje dalszy bieg;
1) wniosek negatywnie rozpatrzony pozostawia a/a.
    4. Bezpośredni przełożony, po otrzymaniu wniosku, o jakim mowa w ust. 2 pkt 1, informuje administratora SSWiN o konieczności wprowadzenia pracownika, który uzyskał status osoby uprawnionej, do systemu alarmowego i umożliwienie mu wpisanie do tego systemu własnego kodu PIN.
   5. Administrator SSWiN wprowadza pracownika, o którym mowa w ust. 4, do systemu alarmowego i umożliwia mu wprowadzenie do tego systemu jego własnego kodu PIN, po czym niezwłocznie informuje bezpośredniego przełożonego o wykonaniu tych czynności, podając datę ich wykonania.
   § 4. 1. Pełnomocnik ochrony oraz naczelnik wydziału właściwego w sprawach komunikacji uzyskują status osoby uprawnionej z racji zajmowanego stanowiska.
    2. Administrator SSWiN wprowadza pełnomocnika ochrony i  naczelnika wydziału właściwego w sprawach komunikacji do SSWiN i umożliwia im wprowadzenie do tego systemu własnego kodu PIN, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Poziom uprzywilejowania dla pełnomocnika ochrony dotyczy wyłącznie uzbrajania i rozbrajania SSWiN w strefie bezpieczeństwa, natomiast dla naczelnika wydziału właściwego w sprawach komunikacji wyłącznie uzbrajania i rozbrajania SSWiN w pomieszczeniach tego wydziału.
    § 5. 1. Osoby uprawnione zobowiązane są do ochrony swoich kodów PIN przed ujawnieniem ich osobom trzecim.
    2. Kody PIN podlegają okresowym zmianom, jednak nie rzadziej niż raz na 180 dni.
    3. Osoby uprawnione odpowiadają za przestrzeganie terminu, o którym mowa w ust. 1.
   4. W przypadku ujawnienia kodu PIN osobom trzecim osoba uprawniona niezwłocznie informuje o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, a ten niezwłocznie administratora SSWiN w celu przeprowadzenia procedury zmiany kodu PIN. Przepis § 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
   § 6. 1. Bezpośredni przełożeni prowadzą ewidencję osób uprawnionych oraz rejestr zmiany kodów PIN.
   2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pełnomocnika ochrony, który we własnym zakresie prowadzi wyłącznie rejestr zmiany swojego kodu PIN.
    3. Ewidencja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko osoby uprawnionej;
2) stanowisko;
3) nr pokoju, w którym osoba uprawniona ma swoje miejsce pracy;
4) datę nadania uprawnień;
5) poziom uprzywilejowania np. uzbrajanie/rozbrajanie;
6) datę cofnięcia uprawnień;
7) uwagi.
    4. Rejestr powinien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby uprawnionej;
2) datę wprowadzenia do SSWiN pierwszego kodu PIN po nadaniu uprawnień w trybie określonym w zarządzeniu;
3) daty kolejnych zmian kodu PIN;
4) potwierdzenie administratora SSWiN dokonania zmiany kodu PIN.
   5. Ewidencja i rejestr mogą być prowadzone jako jeden dokument, o ile będzie on odpowiadał wymaganiom określonym w ust. 3 i 4.
   6. Ewidencja i rejestr mogą być prowadzone w wersji elektronicznej pod warunkiem, że po każdej zmianie kodu PIN będzie wykonywana jego kopia bezpieczeństwa na odpowiednim nośniku informatycznym. 
  §7.1. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających cofnięcie pracownikowi uprawnień, o jakich mowa w § 3, bezpośredni przełożony występuje do starosty z pisemnym wnioskiem o cofnięcie uprawnień osobie uprawnionej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  2. Pozytywnie rozpatrzony wniosek otrzymuje jego wnioskodawca, który niezwłocznie informuje administratora SSWiN o konieczności usunięcia z systemu pracownika, który utracił status osoby uprawnionej i skasowania jego kodu PIN.
    3. Administrator SSWiN usuwa z systemu alarmowego pracownika, który utracił status osoby uprawnionej i kasuje jego kod PIN, po czym niezwłocznie informuje bezpośredniego przełożonego o wykonaniu tych czynności, podając datę ich wykonania.
Nadawanie i cofanie uprawnień dla strażników
   § 8. 1. Naczelnik wydziału właściwego w sprawach zarządzania i bezpieczeństwa ustala ze służbą ochrony, imienny wykaz jej strażników oddelegowanych do wykonywania usług w starostwie i w porozumieniu z administratorem SSWiN ustala dla każdego z osobna poziom uprzywilejowania ich kodów PIN oraz kodu PIN uniwersalnego (interwencyjnego). Od momentu ustalenia takiego wykazu strażnicy ujęci w tym wykazie uzyskują status osób uprawnionych.
  2. Na podstawie wykazu naczelnik wydziału właściwego w sprawach zarządzania i bezpieczeństwa występuje bezpośrednio do administratora SSWiN o wprowadzenie strażników, którzy uzyskali status osób uprawnionych, do SSWiN.
   3. Administrator SSWiN wprowadza strażników, o których mowa w ust. 2, do tego SSWiN i umożliwia im wprowadzenie własnych kodów PIN, po czym niezwłocznie informuje naczelnika wydziału właściwego w sprawach zarządzania i bezpieczeństwa o wykonaniu tych czynności, podając datę ich wykonania.
   § 9. 1. W przypadku wystąpienia zmian osobowych w gronie strażników oddelegowanych do wykonywania zadań służby ochrony, naczelnik wydziału właściwego w sprawach zarządzania i bezpieczeństwa niezwłocznie aktualizuje wykaz, o którym mowa w § 8 ust. 1, po czym niezwłocznie występuje do administratora SSWiN o:
1) usunięcie z systemu alarmowego strażnika, który utracił status osoby uprawnionej i skasowanie jego kodu PIN;
2) wprowadzenie do systemu alarmowego strażnika, który uzyskał status osoby uprawnionej i umożliwienie mu wprowadzenie do systemu alarmowego własnego kodu PIN.
   2. Administrator SSWiN usuwa z systemu alarmowego strażnika, który utracił status osoby uprawnionej i kasuje jego kod PIN, po czym niezwłocznie informuje naczelnika wydziału właściwego w sprawach zarządzania i bezpieczeństwa o wykonaniu tych czynności, podając datę ich wykonania.
  3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, każdorazowo następuje ustalenie i wprowadzenie do SSWiN nowego uniwersalnego (interwencyjnego) kodu PIN znanego wyłącznie strażnikom ujętym w aktualnym wykazie.
   § 10. Do ochrony i zmiany kodów PIN dla strażników stosuje się odpowiednio przepisy § 5, przy czy zadania przewidziane w tych przepisach dla bezpośredniego przełożonego wykonuje naczelnik wydziału właściwego w sprawach zarządzania i bezpieczeństwa.
   § 11. Naczelnik wydziału właściwego w sprawach w sprawach zarządzania i bezpieczeństwa, w sprawach, o których mowa w § 8 i 9, prowadzi ewidencję i rejestr, o których mowa w § 6, oraz rejestr zmiany kodu PIN uniwersalnego. Przepisy § 6 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. Obsługa i użytkowanie SSWiN
  § 12. Rozbrojenia SSWiN dokonuje pracownik posiadający status osoby uprawnionej, posiadający swoje stałe miejsce pracy w pomieszczeniu chronionym SSWiN i uprawniony, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania kluczami do tego pomieszczenia. Czynności tych dokonuje przed sprawdzeniem i usunięciem plomby – jeżeli wymóg jej stosowania wynika z innych przepisów, z zastrzeżeniem § 16.
   § 13. 1. Uzbrojenia SSWiN po godzinach pracy starostwa i w każdym innym przypadku, jeżeli wymagają tego okoliczności, dokonuje pracownik, o którym mowa w § 12, który jako ostatni opuszcza pomieszczenia chronione SSWiN. Przed wykonaniem tych czynności zamyka pomieszczenie na klucz po czym zakłada plombę – jeżeli wymóg jej stosowania wynika z innych przepisów, z zastrzeżeniem § 16.
  § 14. 1. W przypadku awaryjnego (interwencyjnego) wydania przez strażnika kluczy do pomieszczenia chronionego SSWiN nieupoważnionemu pracownikowi rozbrojenia i uzbrojenia systemu alarmowego dokonuje strażnik, używając do tego  uniwersalnego kodu PIN (kodu interwencyjny), z zastrzeżeniem § 16.
   2. Każde zdarzenie, o jakim mowa w ust. 1, strażnik powinien wpisać do prowadzonej Książki pełnienia służby i o każdym takim zdarzeniu niezwłocznie poinformować naczelnika wydziału właściwego w sprawach komunikacji, jeżeli ono dotyczy pomieszczenia tego wydziału lub pełnomocnika ochrony, jeżeli ono dotyczy strefy bezpieczeństwa.
   § 15. 1. Analizy stanu uzbrojenia SSWiN po godzinach pracy starostwa i zdaniu kluczy od pomieszczeń chronionych tym systemem dokonuje strażnik przy pomocy szyfratora umieszczonego w portierni, z zastrzeżeniem § 16.
    2. W przypadku stwierdzenia podczas analizy, o której mowa w ust. 1, faktu nie uzbrojenia SSWiN w którymkolwiek z pomieszczeń chronionych tym systemem, strażnik niezwłocznie, telefonicznie informuje o tym fakcie pracownika, który zdał klucze od tego pomieszczenia, ustala jego przyczynę nie uzbrojenia, a następnie, przy pomocy uniwersalnego kodu PIN (kodu interwencyjnego), niezwłocznie uzbraja SSWiN.
    3. Każde zdarzenie wraz z ustaloną przyczyną nie uzbrojenia SSWiN strażnik powinien wpisać do prowadzonej Książki pełnienia służby i o każdym takim zdarzeniu powinien niezwłocznie poinformować naczelnika wydziału właściwego w sprawach komunikacji, jeżeli ono dotyczy pomieszczenia tego wydziału lub pełnomocnika ochrony, jeżeli ono dotyczy strefy bezpieczeństwa.
  § 16. Szczegółowe zasady i procedury dotyczące  obsługi i użytkowania SSWiN zabezpieczającego strefę bezpieczeństwa określa Plan ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku opracowany przez pełnomocnika ochrony i zatwierdzony przez Starostę.
Przepisy przejściowe i końcowe
   § 17. Naczelnik wydziału właściwego w sprawach zarządzania i bezpieczeństwa, w terminie i w trybie określonym w Planie ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku:
1) przygotuje i przedłoży do akceptacji projekt nowego Planu ochrony fizycznej Starostwa Powiatowego we Włocławku uwzględniającego procedury określone w zarządzeniu;
2) spowoduje włączenie procedur określonych w zarządzeniu dla służby ochrony i strażników do Regulaminu ochrony obiektu stanowiącego załącznik do umowy, o której mowa w § 2 pkt 4.
  § 18. 1. Kody PIN użytkowane do dnia wejścia w życie zarządzenia mogą być nadal użytkowane nie dłużej jednak niż do upływu terminu ich zmiany określonego w zarządzeniu.
   2. Rejestry i ewidencje, o których mowa w zarządzeniu, prowadzone w dniu wejścia w życie zarządzenia mogą być nadal prowadzone w dotychczasowych formach.  
   § 19. Traci moc Zarządzenie nr 30/10 Starosty Włocławskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia procedur związanych z wdrożeniem elektronicznego systemu alarmowego.
   § 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2013 r.

                                                                                                Starosta Włocławski
                                                                                                   Kazimierz Kaca[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183.
 
 
Aby pobrać treść Załącznika Nr 1 i Nr 2 należy kliknąć tutaj (37kB) word


Wytworzył: Starosta Włocławski (21 marca 2013)
Opublikował: Małgorzata Kręcicka (21 marca 2013, 12:09:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 985

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij