2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 22.02.2013r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 22.02.2013r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.
 
Na podstawie art. 104, art. 104¹  - 104³  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.[1]) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, stanowiącego załącznik do uchwały nr III/54/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lutego 2011 roku zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 36/11 Starosty Włocławskiego z dnia 19.05.2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku wprowadza się, następujące zmiany:
1) § 6 pkt. 1. otrzymuje brzmienie:
„1) pracodawcy – należy rozumieć Starostwo Powiatowe we Włocławku, w którego imieniu czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Włocławski lub osoba wyznaczona z jego upoważnienia.”
2) § 26 ust 1. otrzymuje brzmienie:
 „ 1. Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy w starostwie:
1) poniedziałek     od godz. 7:30  do godz.  15:30;
2) wtorek              od godz. 7:30  do godz.  15:30;
3) środa               od godz. 7:30  do godz.  15:30;
4) czwartek           od godz. 7:30  do godz.  15:30;
5) piątek              od godz. 8:00  do godz.  16:00.”
 
3) po § 26 dodaje się § 261 w brzmieniu:
„§26¹ Pracodawca może na wybranych stanowiskach pracy realizujących zadania uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy wprowadzić odrębnym zarządzeniem inny rozkład czasu pracy według ustalonych harmonogramów lub indywidualnych rozkładów czasu pracy przy zachowaniu obowiązujących norm czasu pracy.
2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności na stanowiskach obsługi, po konsultacji z bezpośrednim przełożonym, pracodawca może indywidualnie ustalić inny rozkład czasu pracy dla danego pracownika, niż wynikający z treści § 26. 1.”
4) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Pracownik ma prawo do jednej przerwy w pracy trwającej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.
2. Pracownikowi przysługuje co najmniej 5 – minutowa przerwa wliczana do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego, jeżeli użytkuje monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.”
5) § 30 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Lista obecności dla pracowników wykonujących swoje zadania i obowiązki w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku, przy ul. Cyganka 28, wyłożona jest w pokoju nr 23.”
6) § 31 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych na podstawie pisemnego polecenia służbowego bezpośredniego przełożonego lub starosty. Wzór polecenia służbowego wykonania pracy w godzinach nadliczbowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.”
 
7) po § 31 ust. 3 dodaje się ust. 3¹ , 3², 3³ w brzmieniu:
„3¹. W szczególnych sytuacjach, w których brak jest możliwości wydania pisemnego polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, a wynikających z konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a także ochrony mienia, do którego jest pracodawca zobowiązany oraz innych szczególnych potrzeb pracodawcy polecenie, o którym mowa
w ust. 3 może być przekazane w każdej formie, o ile pracownik zapozna się z jego treścią. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych udzielone w powyższej formie wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.
3². Polecenie, o którym mowa w ust. 3¹ pracownik jest zobowiązany wykonać tylko
w przypadku, gdy jest w pełni gotowy do świadczenia pracy. Pracownik bezzwłocznie informuje wydającego polecenie służbowe o przeszkodach uniemożliwiających realizację tego polecenia służbowego.
3³. Przepisu ust 3² nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik był zobowiązany do pełnienia dyżuru poza miejscem wykonywania pracy zgodnie z nałożonym na niego wcześniej obowiązkiem wynikającym z treści sporządzonego przez bezpośredniego przełożonego harmonogramu dyżuru oraz treścią obowiązującej pracownika umowy o pracę lub też wynikający ze szczególnej podstawy prawnej.”
8) § 33 otrzymuje brzmienie:
„ § 33. Dniami wolnymi od pracy w starostwie są soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy (święta) oraz dni ustalone odpowiednim zarządzeniem starosty jako wolne od pracy.”
9) § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Polecenie wyjazdu służbowego oraz umowę na przejazd w podróż służbową samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością pracodawcy podpisuje starosta lub na podstawie imiennego upoważnienia starosty sekretarz lub inny pracownik.”
5) § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Staroście urlopu udziela wyznaczona przez niego osoba lub sekretarz. Wicestaroście, sekretarzowi, skarbnikowi, głównemu księgowemu, naczelnikom wydziałów oraz samodzielnym stanowiskom pracy urlopu udziela starosta na podstawie zatwierdzonego planu urlopów, z zastrzeżeniem § 45 ust.1 i 2 lub osoba wyznaczona z jego upoważnienia.”
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu i Samodzielnemu stanowisku ds. pracowniczych.”
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Starostwa przez wprowadzenie w Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego www.bip.powiat.wloclawski.pl .
                                                                                             
                                                                                  Starosta Włocławski
                                                                                      Kazimierz Kaca
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.  Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6. poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459. Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908, 1110, z 2013 r. poz. 2.

Wytworzył: Starosta Włocławski (22 lutego 2013)
Opublikował: Małgorzata Kręcicka (22 lutego 2013, 12:59:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 857

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij