2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 48/04 z dnia 19.11.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „ Planu ochrony obiektu i terenu Starostwa Powiatowego we Włocławku”.

Zarządzenie nr 48/04 Starosty Włocławskiego z dnia  19 listopada  2004 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „ Planu ochrony obiektu i terenu Starostwa Powiatowego we Włocławku”.
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, w związku z art. 18 ust. 4 p.kt 6 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. Nr 11, poz.95, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1


W załączniku do zarządzenia Nr 11/03 Starosty Włocławskiego z dnia 16 maja 2003 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Planu ochrony obiektu i terenu Starostwa Powiatowego we Włocławku” - wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) dodaje się punkt 3a w brzmieniu:
„3a) kancelarii tajnej – należy przez to rozumieć pomieszczenie usytuowane w starostwa na IV kondygnacji – oznaczone numerem 48a, wchodzące w skład strefy bezpieczeństwa, przeznaczone do zadań określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz.95 z późn. zm.)”,
b) w punkcie 8 kropkę zastępuje się przecinkiem,
c)dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
„9) punkcie obsługi – należy przez to rozumieć Punkt Obsługi Interesanta, działający w starostwie na podstawie jego regulaminu organizacyjnego.”
2) w § 3 w ust. 1:               
a) dodaje się punkt 1a w brzmieniu:
„1a) prowadzenie, przy pomocy zainstalowanych urządzeń lokalnej sieci teleinformatycznej, monitoringu części strefy administracyjnej objętej  zasięgiem działania tych urządzeń,”
b) punkt 2  otrzymuje brzmienie:
„2) udzielanie osobom wchodzącym do budynku starostwa wstępnych informacji w sprawach związanych z jego organizacją oraz kierowanie interesantów do punktu obsługi. W ramach monitoringu, o którym mowa w p.ktach 1 i 1a, strażnik wyrywkowo kontroluje zasadność i celowość zamiaru wejścia i przebywania na terenie starostwa osób nie będących jego pracownikami, a także wjazdu i parkowania pojazdów takich osób,”
c)dodaje się punkt 3a w brzmieniu:
„3a) czuwanie nad przestrzeganiem ładu i porządku w strefie objętej monitoringiem, o którym mowa w p.kcie 1a, oraz przywracanie porządku w przypadku jego naruszenia w ramach całej strefy administracyjnej,”
3) w § 9 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
„7. Poza czynnościami określonymi w ust. 1-5, strażnik służby ochrony prowadzi stały monitoring, o którym mowa w § 3 ust. 1 p.kt 1a, a także dokonuje cyklicznego obchodu strefy administracyjnej. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.” 
4) w § 10 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, naczelnik wydziału wskazanego w tym ustępie w szczególności:
1)  dba o sprawność urządzeń sieci teleinformatycznej, o której mowa w § 3 ust. 1a,
2) dokonuje okresowego kopiowania zapisu monitoringu z urządzenia rejestrującego, wchodzącego w skład sieci, o której mowa w § 3 ust. 1a, na przenośny właściwy nośnik informatyczny, 
3) archiwizuje przenośne nośniki, o których mowa w p.kcie, na zasadach określonych w obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu ( Dz.U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1074 z póżn. zm.),
4) realizuje zapotrzebowanie na materiały i usługi zgłaszane przez pełnomocnika oraz naczelników wydziałów starostwa związane z realizacja niniejszego zarządzenia a także egzekwuje, w imieniu starosty, od podmiotu, o którym mowa w § 1 p.kt  4, jego obowiązki wynikające z zawartej umowy.”

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył: Starosta Włocławski (19 listopada 2004)
Opublikował: Bogdan Nowicki (20 stycznia 2005, 09:15:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1805

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij