2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 38/05 Starosty Włocławskiego z dnia 01.09.2005 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w

Zarządzenie nr38/05 Starosty Włocławskiego z dnia 01 września.2005 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz 973) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) pracownik – pracownik Starostwa Powiatowego we Włocławku;
2) pracodawca – Starostwo Powiatowe we Włocławku.

§ 2. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitor ekranowy i użytkujących monitor przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok zaleconych do stosowania przez lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej w wysokości i na zasadach obowiązujących w niniejszym zarządzeniu.

§ 3.1. Pracodawca przy zakupie okularów ponosi pełny koszt robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza oraz koszt oprawy odpowiadającej standardowi podstawowemu ustalonemu w trybie określonym     w ust. 2.
2. Wydział właściwy w sprawach organizacji w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego, na podstawie zapytania o cenę w nie mniej niż trzech wyspecjalizowanych zakładach optycznych na terenia miasta Włocławka, ustali koszt oprawy o standardzie podstawowym.

§ 4.1. Warunkiem uzyskania refundacji kosztów zakupu okularów jest przedłożenie przez pracownika w wydziale właściwym w sprawach organizacji poniżej wymienionych dokumentów:
1) zaświadczenia od lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzające konieczność stosowania okularów korygujących wzrok ze względu na pracę przy obsłudze monitora ekranowego;
2) potwierdzonej przez bezpośredniego przełożonego informacji o zatrudnieniu na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy i użytkowaniu monitora przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
3) rachunku wystawionego na pracodawcę za zakupione okulary, ze szczegółowym rozróżnieniem kosztów robocizny, szkieł i oprawy.
2. Wzór pisemnej informacji, o której mowa w ust.1 pkt 2, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 podlegają zaopiniowaniu przez pracownika służby bhp.

§ 5. Wypłata refundacji następuje na podstawie dowodu księgowego wydanego przez wydział właściwy w sprawach finansowych..

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się naczelnikowi wydziału właściwego w sprawach organizacji

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 2/2000 Starosty Włocławskiego z dnia 03.04.2000 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku zatrudnionych przy obsłudze monitora ekranowego, zmienione zarządzeniem nr 23/2001 z dnia 15.11.2001 r. oraz Zarządzeniem  nr 31/04 z dnia 27 lipca 2004 roku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia 
Nr38/05
Starosty Włocławskiego 
z dnia 01 września 2005 r.


 
 
....................................................................
     nazwa wydziału*  


Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika


         Stwierdzam, że Pani/Pan ....................................................... zatrudniona/y
jest na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy i użytkuje monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
 
 
 
 
Włocławek, dnia ...........................                         .........................................         
                                                                                     podpis i pieczątka
                                                                           bezpośredniego przełożonego
 
 
 
*- Pod pojęciem „nazwa wydziału” należy również rozumieć komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

 


Wytworzył: Starosta Włocławski (1 września 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (1 września 2005, 14:18:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1851

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij