2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 35/12 Starosty Włocławskiego z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/11 Starosty Włocławskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Na podstawie art. 104, art. 104 ¹ - 104 ³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku stanowiącego załącznik do uchwały nr III/54/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lutego 2011 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku  stanowiącym załącznik do Zarządzenie nr 36/11 Starosty Włocławskiego z dnia 19.05.2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku wprowadza się następujące zmiany:
 
1) przepis § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe we Włocławku, w którego imieniu czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Włocławski lub osoba działająca z jego upoważnienia,”;
 
2) przepis § 6 pkt 4 litera a otrzymuje brzmienie:
„a) dla naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy nie wchodzących w skład wydziału – starostę lub wicestarostę, zgodnie z podziałem określonym Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Włocławku,”;
 
3) po § 6 pkt 4 litera b dodaje się literę c w brzmieniu:
„c) dla pozostałych pracowników – starostę,”;
 
4) po § 6 pkt 4 dodaje się pkt 4)¹ w brzmieniu:
„4)¹ przełożonym – należy przez to rozumieć starostę a także bezpośredniego przełożonego, w przypadku gdy bezpośrednim przełożonym nie jest starosta,”;
 
5) po § 6 pkt 8 dodaje się pkt 8)¹ w brzmieniu:
„8)¹ systemie czasu pracy - zasady organizacji obowiązującego pracowników czasu pracy,”;
 
6) po § 24 dodaje się § 24¹ w brzmieniu:
„§ 24¹. 1. W starostwie obowiązują następujące systemy czasu pracy:
1) podstawowy,
2) równoważny.
2. Pracowników starostwa obowiązuje podstawowy system czasu pracy z zastrzeżeniem pracowników, o których mowa w  § 26² i § 26³ ust. 1.”;
 

7) przepis § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. 1. W podstawowym systemie czasu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Nie dotyczy to pracowników, których czas pracy regulują odrębne przepisy.”;
 
8)  przepis § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. 1. W podstawowym systemie czasu pracy ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy w starostwie:
1) poniedziałek            od godz. 7:30 do godz. 15:30;
2) wtorek                   od godz. 7:30 do godz. 15:30;
3) środa                    od godz. 7:30 do godz. 15:30;
4) czwartek                od godz. 7:30 do godz. 15:30;
5) piątek                   od godz. 7:30 do godz. 15:30.”;

2. Tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz na stanowiskach sprzątaczek ustala się indywidualnie dla każdego pracownika.
 
9) po § 26 dodaje się § 26¹, § 26², § 26³ w brzmieniu:
 „§ 26¹. 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy nie może przekroczyć przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Dobowy wymiar czasu pracy pracowników może zostać przedłużony do 12 godzin na dobę.
3. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy równoważony jest krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

 
§ 26². 1. Pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy obowiązuje równoważny system czasu pracy.
2. Czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.
3. Kierowcę, w przypadku braku harmonogramu zadań obowiązuje tygodniowy rozkład czasu pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
4. Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w okresie rozliczeniowym.
5. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekroczyć 260 godzin w roku kalendarzowym.
6. Szczegółową regulację czasu pracy kierowców określają odrębne przepisy.
7. Lista obecności dla kierowcy znajduje się w pokoju nr 25.
8. Przez stanowisko kierowcy rozumie się także inne stanowiska, w których zakresie obowiązków przewidziane jest kierowanie samochodami służbowymi starostwa.

 
§ 26³. 1 Pracodawca może na wybranych stanowiskach pracy realizujących zadania uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy wprowadzić odrębnym zarządzeniem  równoważny system czasu pracy, w dniach od poniedziałku do piątku, w przedziale czasu pomiędzy 7:30 a 19:30 według ustalonych harmonogramów lub indywidualnych rozkładów czasu pracy przy zachowaniu obowiązujących norm czasu pracy.
2. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek pracownika, pozytywnie zaopiniowany przez jego bezpośredniego przełożonego pracodawca może indywidualnie ustalić inny system i rozkład czasu pracy dla danego pracownika, niż wynikający z treści art. § 24¹ ust. 2.”;

 
10) przepisy §  27 i § 28 otrzymują brzmienie:
„§  27.1.Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godz. 22:00 a 6:00.
2. Za pracę w niedzielę oraz w święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy 6:00 rano w tym dniu a 6:00 rano następnego dnia.

 
§ 28. 1.Pracownik ma prawo do jednej przerwy w pracy trwającej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.  
2.Pracownikowi przysługuje co najmniej 5 - minutowa przerwa wliczana do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego, jeżeli użytkuje monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego  wymiaru czasu pracy.”;

 
11) przepis § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Lista obecności dla pracowników wykonujących swoje zadania i obowiązki  w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku, przy ul Cyganka 28, wyłożona jest w pokoju nr 23.”;
 
12) przepis § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych na podstawie pisemnego polecenia służbowego bezpośredniego przełożonego lub starosty. Wzór polecenia służbowego wykonania pracy w godzinach nadliczbowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.”;
 
13) po § 31 ust. 3 dodaje się ust. 3¹, 3², 3³ w brzmieniu:
„3¹. W szczególnych sytuacjach, w których brak jest możliwości wydania pisemnego polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, a wynikających z konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii a także ochrony mienia, do którego jest pracodawca zobowiązany oraz innych szczególnych potrzeb pracodawcy polecenie, o którym mowa w ust. 3 może być przekazane w każdej możliwej formie, o ile pracownik zapozna się z jego treścią. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych udzielone w powyższej formie wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.
3². Polecenie, o którym mowa w  ust. 3¹ pracownik jest zobowiązany wykonać tylko w przypadku, gdy jest w pełni gotowy do świadczenia pracy. Pracownik bezzwłocznie informuje wydającego polecenie służbowe, o przeszkodach uniemożliwiających realizację tego polecenia służbowego.
3³. Przepisu ust. 3²  nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik był zobowiązany do pełnienia dyżuru poza miejscem wykonywania pracy zgodnie z nałożonym na niego wcześniej obowiązkiem wynikającym z treści sporządzonego przez bezpośredniego przełożonego harmonogramu dyżuru  oraz treścią obowiązującej pracownika umowy o pracę lub też wynikający ze szczególnej podstawy prawnej. ”;

 
14) przepis § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. Dniami wolnymi od pracy w starostwie są soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy (święta) oraz dni ustalone odpowiednim zarządzeniem starosty jako wolne od pracy.”;
 

15) przepis § 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi jeden miesiąc.”;
 
16) w § 35 po ust. 5 dodaje się ust. 5¹ w brzmieniu:
„5¹. Informacja, o której mowa w ustępie 5 powinna wskazywać osobę zastępującą, wraz z podaniem pokoju, w którym wykonuje obowiązki osoba zastępująca.”;
 
17) przepis § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Polecenie wyjazdu służbowego oraz umowę na przejazd w podróż służbową samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością pracodawcy podpisuje Starosta lub na podstawie imiennego upoważnienia starosty sekretarz lub inny pracownik.”.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz Samodzielnemu stanowisku do spraw pracowniczych.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Starostwa.


                                                                                       Starosta Włocławski
                                                                                         Kazimierz Kaca

Wytworzył: Starosta Włocławski (10 grudnia 2012)
Opublikował: Małgorzata Kręcicka (10 grudnia 2012, 15:21:03)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kręcicka (12 grudnia 2012, 09:59:09)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1098

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij