2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Starosty Włoclawskiego nr 54/04 z dnia 22.12.2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 54/04 Starosty Włocławskiego z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.
Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.) i § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku
zarządzam, co następuje:

§ 1


Ustalam Regulamin Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Traci moc zarządzenie nr 12 Starosty Włocławskiego z dnia 7 października 1999r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku, w części dotyczącej ustalenia regulaminu zakładowego funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
                  Załącznik
do zarządzenia nr 54/04
                                                                                    Starosty Włocławskiego
                                                                                    z dnia 22 grudnia 2004r.


 
 
Regulamin Zakładowego Funduszu Nagród
Pracowników Starostwa Powiatowego we WłocławkuRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin określa zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników tarostwa Powiatowego we Włocławku oraz formy i zasady nagradzania i wyróżniania pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

§ 2


Ilekroć w regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:
1)  pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika samorządowego zatrudnionego w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie powołania lub umowy o pracę, z wyłączeniem członków zarządu,
2)  bezpośrednim przełożonym – należy przez to rozumieć:
a) dla naczelników wydziałów, kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych i jednoosobowych stanowisk pracy nie wchodzących w skład wydziału - starostę lub wicestarostę, stosownie do uregulowanego odrębnie podziału zadań i kompetencji pomiędzy starostą i wicestarostą,
b) dla pozostałych pracowników starostwa – naczelnika właściwego wydziału lub kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej,
3) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku,
4) starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe we Włocławku,
5) staroście – należy przez to rozumieć Starostę Włocławskiego,
6) funduszu nagród – należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Nagród Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku ustalony w niniejszym regulaminie,
7)  nagrodzie – należy przez to rozumieć nagrodę pieniężną przyznaną ze środków funduszu nagród pieniężnych oraz inny rodzaj wyróżnienia wskazany w regulaminie.

Rozdział II
Zasady tworzenia funduszu nagród.

§ 3


1. Tworzy się fundusz nagród pieniężnych dla pracowników starostwa w wysokości do 3% rocznego planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
2. Fundusz nagród pieniężnych pozostaje w wyłącznej dyspozycji starosty.
3. Wysokość funduszu nagród pieniężnych może być podwyższany przez starostę w ramach powstałych oszczędności w wynagrodzeniach osobowych pracowników.

§ 4


1. Odpowiedzialnym za obsługę finansową funduszu nagród pieniężnych jest  naczelnik wydziału właściwego w sprawach finansowych.
2. Odpowiedzialnym za obsługę techniczno – organizacyjną funduszu nagród jest naczelnik wydziału właściwego w sprawach organizacji.
 
Rozdział  III
Zasady przyznawania nagród.

§ 5


1. Starosta może przyznać pracownikowi nagrodę z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek bezpośredniego przełożonego. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać formę nagrody.
2. Starosta przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody nie jest związany wnioskiem bezpośredniego przełożonego pracownika.

§ 6


1. Nagroda może być przyznana pracownikowi, który, z zastrzeżeniem ust. 2, spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
1)  umiejętnie i skutecznie wykorzystuje swoje kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe na zajmowanym stanowisku,
2)  wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w wykonywaniu powierzonych zadań,
3)  dba o jakość wykonywanej pracy i jej terminowość,
4)  przejawia inicjatywę oraz podnosi wydajność pracy,
5)  nie był karany karą porządkową.
2. Nagroda może być pracownikowi przyznawana także w przypadku, kiedy jego praca została pozytywnie oceniona przez podmioty zewnętrzne i dobrze służyła kreowaniu pozytywnego wizerunku starostwa i promocji powiatu oraz przyczyniła się do popularyzacji efektów jego pracy.

§ 7


1. Pracownikowi spełniającemu kryteria określone w § 6 może być przyznana nagroda w następujących terminach:
1) w maju – z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja,
2) w listopadzie – z okazji Święta Niepodległości,
3) w grudniu – po dokonaniu oceny całorocznych osiągnięć pracownika.
2. Starosta uwzględniając kryteria określone w § 6 może przyznać pracownikowi nagrodę w każdym czasie, niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1.

§ 8


Nagroda może mieć formę:
1)  nagrody pieniężnej,
2)  pochwały pisemnej,
3)  dyplomu uznania,
4)  pochwały publicznej.

§ 9


Nagroda ma charakter  uznaniowy i jest elementem motywacyjnym do dalszego podnoszenia jakości świadczonej pracy, w ramach kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 10


Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracowników.

Rozdział IV  
Postanowienia  końcowe.

§ 11


Nie wykorzystane w danym roku środki funduszu nagród pieniężnych przechodzą na rok następny.

§ 12


Interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do starosty. 

§ 13


Zmiany regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.


Wytworzył: Starosta Włocławski (22 grudnia 2004)
Opublikował: Bogdan Nowicki (23 grudnia 2004, 14:33:20)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (18 stycznia 2005, 12:33:55)
Zmieniono: usystematyzowano zgodnie z datą wytworzenia informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1501

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij