2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy konsumentom z terenu Powiatu Włocławskiego w indywidualnych sprawach przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Włocławku.

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 17 stycznia 2013 r.  w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy konsumentom z terenu Powiatu Włocławskiego w indywidualnych sprawach przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Włocławku.
 
Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§ 1. Zarządzenie określa tryb realizacji zadań przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Włocławku w zakresie udzielania pomocy konsumentom w załatwianiu ich indywidualnych spraw.
2. W zakresie załatwiania innych spraw należących do kompetencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Włocławku zarządzenie stosuje się we wskazanym zakresie lub odpowiednio.
 
§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
a) Konsument - osoba fizyczna, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
b) Regulamin organizacyjny – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku zgodnie z treścią z załącznika do uchwały Nr III/54/11 Rady Powiatu we Włocławku  z dnia 21 lutego 2011 r.,
c) Rzecznik - Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Włocławku,
d) Starosta – Starosta Włocławski,
e) Starostwo- Starostwo Powiatowe we Włocławku.
 
§ 3. 1. Zadania Rzecznika wynikają z przepisów prawa oraz określone są zgodnie z § 25 Regulaminu Organizacyjnego oraz indywidulanym zakresem czynności pracownika.
2. Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów realizuje osoba zatrudniona na powyższym stanowisku w ramach zawartej umowy o pracę.
3. W przypadku, gdy zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie mogą być realizowane przez osobę, o której mowa w ust. 2, Starosta wyznacza zastępstwo lub powierza w ramach dodatkowych obowiązków wykonywanie zadań innemu pracownikowi starostwa posiadającego odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 w ramach powierzonych zadań zapewniają w szczególności obsługę konsumentów w zakresie udzielania porad oraz podejmowania interwencji wobec przedsiębiorców naruszających prawa konsumentów.
 
§ 4.1. Rzecznik realizuje zadania związane z przyjmowaniem interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.
2. Interesanci są przyjmowani codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30., z tym że:
- przyjmowanie konsumentów w poniedziałki i czwartki odbywa się bez ustalenia terminów przyjęcia,
- w pozostałe dni tygodnia przyjmowanie konsumentów bez uprzednich ustaleń terminów przyjęcia odbywa się w miarę możliwości.
3. W uzasadnionych przypadkach, na ustny/ np. telefoniczny wniosek konsumenta Rzecznik może wydłużyć godziny przyjmowania – w uzgodnionym dniu – po godz. 15.30.
4. Rzecznik może wykonywać zadania związane z przyjmowaniem interesantów poza siedzibą Starostwa Powiatowego we Włocławku ale na obszarze Powiatu Włocławskiego, w szczególności w siedzibie innych instytucji realizujących zadania publiczne, instytucji społecznych. Wykonywanie powyższych zadań jest możliwe po uzyskaniu zgody kierownika lub osoby zarządzającej daną instytucją, po uprzednim publicznym poinformowaniu konsumentów.
 
§ 5. 1. Porady i pomoc prawna są udzielane konsumentom z terenu Powiatu Włocławskiego, tj. osobom nabywającym towar/ usługę w celach niezwiązanych z działalnością zawodową i gospodarczą, zamieszkującym na terenie powiatu.
2. W przypadku bezpośredniego kontaktu z Konsumentem w siedzibie Rzecznika lub kontaktu telefonicznego pomoc udzielana jest niezwłocznie w możliwym zakresie w oparciu o stan faktyczny wskazany przez konsumenta. Z udzielonej pomocy Rzecznik sporządza notatkę zawierającą dane konsumenta, opis zgłoszonego problemu oraz sposób załatwienia sprawy.
3. Na zapytania przesłane przez Konsumenta pocztą elektroniczną Rzecznik odpowiada w terminie do 7 dni roboczych albo w tym terminie informuje o sposobie i terminie załatwienia sprawy lub działaniach koniecznych do jej dalszego wyjaśnienia. Odpowiedzi na sprawy wpływające drogą elektroniczną (bez podpisu elektronicznego lub równoważnego) przekazywane są na wskazany adres skrzynki elektronicznej, o ile konsument wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi w taki sposób.
4. Udostępnianie wyciągów z aktów prawnych w zakresie ochrony praw konsumentów – odbywa się niezwłocznie na ustny/ pisemny wniosek Konsumenta, a w przypadku konieczności wyszukania określonych przepisów w terminie do 7 dni roboczych.
5. Sporządzanie zgłoszeń reklamacyjnych, oświadczeń o odstąpieniu od umów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorcy/ na odległość następuje niezwłocznie, po przedłożeniu przez konsumenta do wglądu niezbędnych dokumentów (typu: paragon, umowa).
6. Rozpatrywanie wniosków o interwencję/ skarg konsumentów na przedsiębiorców   następuje na pisemny wniosek konsumenta (z możliwością korzystania przez zainteresowanych ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1). W sprawach wniosków wpływających drogą elektroniczną (bez podpisu elektronicznego lub równoważnego) przed podjęciem działań przez Rzecznika wobec przedsiębiorcy, Rzecznik zwraca się o ich uzupełnienie poprzez podpis złożony osobiści przez Konsumenta lub bezpieczny podpis elektroniczny lub inny równoważny. W przypadku wniosków składanych przez pełnomocników Rzecznik uzyskuje dokument pełnomocnictwa.
7. Do wniosków dołącza się kopie dokumentów w sprawie (typu: paragon, umowa, odmowa załatwienia reklamacji), umożliwiających rzetelne i wnikliwe rozpatrzenie sprawy. W przypadku braku odpowiednich dokumentów, Rzecznik zwraca się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie celem prawidłowej oceny stanu prawnego i faktycznego. W uzasadnionych przypadkach Rzecznik uzależnia podjęcie odpowiednich działań od dostarczenia odpowiednich dokumentów.
8. Rzecznik załatwia wnioski, o których mowa w ust. 6 w terminie 30 dni. Termin biegnie od dnia doręczenia wniosku lub dokumentów niezbędnych do jego załatwienia.
 
§ 6. 1. Rzecznik po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy decyduje o sposobie załatwienia indywidulanej sprawy.
2. Rzecznik na wyraźny wniosek konsumenta może sporządzić projekt pism procesowych lub innych pism o charakterze reklamacyjnym informując pisemnie konsumenta o sytuacji prawnej oraz ryzyku związanym z podejmowanymi działaniami.
3. W sprawie wniosków konsumentów, wobec których Rzecznik dokona oceny, co do ich niezasadności, Rzecznik nie podejmuje żądanych działań. W powyższych przypadkach Rzecznik w formie pisemnej udziela odpowiedzi wraz z oceną prawną sytuacji Konsumenta.
 
§ 7. 1. Stanowisko przedsiębiorcy Rzecznik niezwłocznie przekazuje (telefonicznie, ewentualnie pocztą) konsumentowi. W sprawach niekorzystnie zakończonych dla konsumentów Rzecznik informuje o możliwości dalszych działań oraz możliwości udzielenia przez Rzecznika pomocy w sporządzeniu odpowiednich pism procesowych.
2. Rzecznik poucza także o skutkach dalszego postępowania w sprawie, w szczególności ryzyku związanym z niekorzystnym dla konsumenta rozstrzygnięciem sprawy.
 
§ 8. 1. Wytoczenie przez Rzecznika powództwa na rzecz konsumenta lub wstąpienie do toczącego się postępowania może nastąpić po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody konsumenta. 
2. Czynności o których mowa w ust. 1, które mogą spowodować skutki finansowe dla budżetu powiatu Rzecznik podejmuje po uzyskaniu uprzedniej zgody Skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej oraz starosty lub osoby przez niego upoważnionej lub odpowiednio umocowanej.
 
§ 9.1 Wykonywanie zarządzenia powierza się Rzecznikowi.
2. Rzecznik wykonując zadania używa odpowiedniej imiennej pieczątki.
3. Rzecznik na mocy niniejszego zarządzenia jest upoważniony do podpisywania pism w sprawach związanych z załatwianiem spraw na zajmowanym stanowisku, w tym do podmiotów wskazanych § 54 ust. 1pkt 7 lit. d – i Regulaminu Organizacyjnego.
4. W sprawach związanych z realizacją obowiązków określonych w art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego Rzecznik pisemnie informuje starostę poprzez sekretarza o obowiązku podjęcia odpowiednich działań. W zależności od uzyskanego polecenia Rzecznik przygotowuje odpowiednią korespondencję a po uzyskaniu aprobaty sekretarza i podpisie starosty nadaje jej dalszy bieg.
5. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 3 podpisują korespondencję opatrując ją własną imienną pieczątka służbową oraz oznaczając charakter w jakim działają tj. w zastępstwie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, wykonujący zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
6. Osoby, o którym mowa w § 3 ust. 3 nie posiadają uprawnień w zakresie czynności, o których mowa w § 8 a także innych procesowych uprawnień i obowiązków, w tym w szczególności prowadzenia postępowań w sprawach wykroczeń na rzecz konsumentów.
 
§ 9. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2013 r.

                                                                                     Starosta Włocławski
                                                                                       Kazimierz Kaca

 
Spis załączników do zarządzenia:
1. Załącznik nr 1 – wzór wniosku o interwencję do Rzecznika,
2. Załącznik nr 2 – wzór protokołu przyjęcia skargi wniesionej ustnie,
3. Załącznik nr 3 – wzór notatki z udzielonej porady.

Aby pobrać pełną treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 2/2013 należy kliknąć tutaj (32kB) word
Aby pobrać pełną treść Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 2/2013 należy kliknąć tutaj (28kB) word
Aby pobrać pełną treść Załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 2/2013 należy kliknąć tutaj (28kB) word


Wytworzył: Starosta Włocławski (17 stycznia 2013)
Opublikował: Małgorzata Kręcicka (22 stycznia 2013, 14:03:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1032

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij